Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

ISBNews
20.02.2020 12:02
A A A


Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, zakładającą m.in. podwyższenie wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne, a także zasad finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, jest ściśle związana z  projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli,

- środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- finansowania wychowania przedszkolnego,

- części oświatowej subwencji ogólnej,

- wynagrodzeń i świadczeń w sektorze finansów publicznych,

- podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne,

-wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- przeznaczenia środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Agencji Badań Medycznych,

- finansowania Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,

- zasad finansowania wydatków na obronę narodową,

- przenoszenia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,

- finansowania zadań z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego,

- gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- wydatków związanych z finansowaniem rolnictwa,

- zasad finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, finansowania leków 75+

- finansowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,

- limitu wydatków, jakie w 2020 r. mogą być poniesione na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych,

- podwyższenia stawki opłaty paliwowej,

- obniżenia stawek akcyzy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

(ISBnews)