Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8,2% r/r na koniec 2019 r.

ISBNews
27.02.2020 09:08
A A A


Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 156 804,8 mln zł na koniec 2019 r. i była wyższa o 8,2% r/r, podał bank.

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 156 804,8 mln zł i były wyższe o 11 862,6 mln zł tj. 8,2% niż na koniec grudnia 2018 r. Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 8,5% r/r dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 6,7% r/r i złotowych kredytów hipotecznych o 9,8% r/r" - czytamy w raporcie.

Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 7,9% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (17% r/r) oraz rosnących istotnie należnościach leasingowych, podano także.

"Marża odsetkowa osiągnięta w 2019 r. wyniosła 2,87% i była wyższa r/r o 4 pb" - czytamy dalej.

W samym IV kw. 2019 r. marża odsetkowa wyniosła 2,89% wobec 2,86% kwartał wcześniej i 2,86% rok wcześniej.

Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec 2019 r. 91%.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 166 275,7 mln zł i były wyższe o 6,3% niż na koniec grudnia 2018 r. z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 8,8% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie, podał także bank.

Depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły w 2019 r. o 9%, więcej niż wynosiła dynamika rynkowa, podkreśliło też Pekao.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 21 584 mln zł i były wyższe o 2 180,6 mln zł, tj. 11,2% w porównaniu do końca grudnia 2018 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)