Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

ISBNews
10.03.2020 12:09
A A A


Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, zakładającą dostosowanie przepisów w zakresie przewozów kolejowych do regulacji unijnych, w tym otwarcie polskiego rynku usług kolejowych dla przewoźników z innych państw Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Chodzi o wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Celem zmian jest ? jak podano w komunikacie - wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej.

Regulacje wprowadzone do ustawy mają na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowelizacja zawiera szereg zapisów, regulujących funkcjonowanie rynku:

- ogranicza możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę (mają to zapewnić m.in. rozwiązania zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów, ograniczające możliwość zlecania zadań zarządcy innym podmiotom oraz gwarantujące transparentność przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami i przewoźnikami);

- zakazuje łączenia określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego (zakaz ten ma obowiązywać w okresie pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej zarządcy, świadczenia pracy albo usług oraz w okresie 6 miesięcy od zakończenia pełnienia tych funkcji, świadczenia pracy albo usług);

- zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dotyczące m.in.: negocjacji między aplikantami a zarządcami infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika).

Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)