KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

ISBNews
11.03.2020 14:29
A A A


Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały zysk netto w wysokości 42,25 mln zł wobec 81,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Przychody z działalności podstawowej spadły w IV kwartale 2019 r. o prawie 16,1 mln zł, tj. o 1,91% w porównaniu do końca IV kwartału 2018 roku. Udział przychodów z działalności podstawowej w przychodach działalności spadł kwartał do kwartału o 0,5 pkt proc. do 89,14% na koniec IV kwartału 2019 r. [...] koszty działalności operacyjnej stanowiły 86,53% kosztów działalności. Istotny wpływ na poziom kosztów działalności podstawowej miały koszty usług obcych i wynagrodzeń, których udział w IV kwartale 2019 r. w strukturze wyniósł 47,09% i był niższy niż na koniec 2018 r. o 0,28 pkt proc." - czytamy w raporcie.

KNF podała, że kasy prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały w sprawozdawczości zysk netto w wysokości 42,25 mln zł, natomiast na koniec IV kwartału 2018 r. kasy wykazały zysk w wysokości 81,21 mln zł.

"Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił wzrost wartości:

-depozytów o 43,66 mln zł, tj. o 0,5%,

- aktywów o 73,88 mln zł, tj. o 0,8%,

- portfela kredytowego netto o 308,63 mln zł, tj. o 5,39%,

- portfela kredytowego brutto o 319,66 mln zł, tj. o 5%,

- portfela kredytów przeterminowanych o 23,55 mln zł, tj. o 1,73%,

- salda odpisów aktualizujących o 10,71 mln zł, tj. o 1,59%,

- funduszy własnych o 95,56 mln zł, tj. o 23,64%"- czytamy także.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 64% na koniec IV kw. 2019 r. wobec 62,45% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 8,45% wobec 20,1% na koniec IV kw. 2018 r.

"Wartość kredytów przeterminowanych na koniec IV kwartału 2019 r. wynosiła 1 385 mln zł (tj. 20,63% portfela kredytowego brutto), z czego 578 mln zł (ok. 8,61%) stanowiły kredyty, których okres przeterminowania wynosił powyżej 12 miesięcy. W okresie od początku 2019 r. do końca IV kwartału 2019 roku kasy dokonały sprzedaży portfeli wierzytelności kredytowych o wartości 364 mln zł, z czego 361 mln zł stanowiły kredyty przeterminowane powyżej 12 miesięcy" - czytamy dalej.

KNF podała, że według stanu na koniec IV kwartału 2019 r. głównym źródłem finansowania działalności kas były depozyty członków (przede wszystkim oszczędności osób fizycznych) w wysokości 8 712 mln zł. Łącznie depozyty członków kas stanowiły 93,23% wartości aktywów. Wartość depozytów na koniec IV kwartału 2019 r. uległa zwiększeniu o 44 mln zł. w stosunku do początku 2019 r.

Na koniec IV kwartału 2019 r. 14 kas i Kasa Krajowa objęte było postępowaniami naprawczymi, przy czym 4 kasy realizowały programy zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

"Współczynnik wypłacalności sektora skok na koniec IV kwartału 2019 r. prezentowany był na poziomie 5,86%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 5,85% (powyżej ustawowego progu 5%). W IV kwartale 2019 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej" - czytamy dalej.

Fundusze własne wynosiły 499,78 mln zł i w porównaniu do początku 2019 r. ich wartość wzrosła o 95,56 mln zł.

"Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wartość funduszy niektórych kas powinna być jednak dodatkowo obniżona. Wedle szacunków nadzoru, korekty powinny być dokonane w wysokości co najmniej (-) 1,07 mln zł" - czytamy także.

W IV kwartale 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. odnotowano spadek zatrudnienia w kasach o 117 etatów - do 1 832 oraz spadek liczby placówek o 28 - do 782.

Na koniec IV kwartału 2019 r. działalność prowadziło 25 kas, w porównaniu do IV kwartału 2018 r. ich liczba zmniejszyła się o 5 kas, w związku z przejęciem 1 kasy przez bank krajowy oraz przejęciem 4 kas przez inne kasy.

(ISBnews)