BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

ISBNews
17.03.2020 08:53
A A A


Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Bank, w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o charakterze regulacyjnym, wypracowany wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9%" - czytamy w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 419,99 mln zł wobec 384,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 98,37 mln zł wobec 97,89 mln zł rok wcześniej.

"2019 r. to kolejny rok wzrostu wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska w kluczowych obszarach działalności. Zanotowaliśmy poprawę rentowności mierzoną zwrotem na kapitale oraz marży odsetkowej, zwiększyliśmy także efektywność kosztową mierzoną wskaźnikiem C/I. Prawie dwukrotnie wzrósł poziom sprzedaży kredytów. Wdrożenie w 2018 roku nowego modelu biznesowego zaowocowało dynamicznym rozwojem sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych, która w 2019 roku była o 121,3% wyższa niż w roku poprzednim" - napisał prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs w liście do akcjonariuszy. 

"Skuteczna realizacja strategii rozwoju banku znalazła odbicie w naszych wynikach finansowych. Pomimo konieczności utworzenia rezerw na ryzyko prawne związanie z walutowymi kredytami hipotecznymi oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych, a także nałożenia na bank wyższych obciążeń z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, poprawiliśmy wynik w stosunku do roku ubiegłego osiągając jednocześnie najwyższy w historii wynik odsetkowy" - dodał Białowąs.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,3%, co oznacza wzrost o 0,3 pkt proc. w skali roku. 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 62,9% na koniec 2019 r. wobec 63,5% rok wcześniej. 

Wskaźnik ROE wyniósł 3,3% na koniec 2019 r. wobec 3,2% rok wcześniej. Bank podał, że bez uwzględniania wpływu na wynik grupy obciążeń związanych z ryzykiem prawnym walutowych kredytów hipotecznych oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych wskaźnik ROE na koniec 2019 roku wynosi 4,6%.

Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r.

"W 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4 593 mln zł, co stanowi nominalnie prawie dwukrotny wzrost (o 80,8%) od poziomu zrealizowanego w 2018 roku. Tak znacząca poprawa sprzedaży jest rezultatem implementacji nowego modelu biznesowego, wynikającego z realizowanej strategii biznesowej banku. Dzięki skutecznej reorganizacji sposobu funkcjonowania biznesu ubiegłoroczna sprzedaż
dla klientów instytucjonalnych wzrosła o 84%, a w segmencie klientów indywidualnych o 51,6%. Jednocześnie, bank stale zwiększał udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych wyniosła 1 913,9 mln zł i była o 121,3% wyższa niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. 

W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił na koniec roku 34,45% salda kredytów ogółem, a saldo kredytów proekologicznych wynosiło 4 448,6 mln zł, podano także. 

Bank podał w prezentacji, że dzięki postępującej restrukturyzacji portfela kredytów banku w kierunku większego udziału produktów / segmentów o wyższych marżach przychodowość kredytów w 2019 r. była wyższa o 20 bp niż w 2018 r., w tym o 27 bp w grupie
klientów instytucjonalnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przed sądami były prowadzone łącznie 94 sprawy przeciwko bankowi, dotyczące kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 15,6 mln zł.

"Bank na bieżąco monitoruje orzecznictwo krajowe w sprawach dotyczących hipotecznych kredytów walutowych. Oceniając ryzyko prawne uwzględnia, że ww. wyrok TSUE oraz orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach mogą wpłynąć w przyszłości na wzrost liczby postępowań sądowych i wartość dochodzonych roszczeń. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku bank utworzył na bieżące postępowania sądowe - na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą rezerwę w wysokości: 7,8 mln zł oraz na przyszłe postępowania sądowe i roszczenia ? na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą rezerwę w wysokości: 15,4 mln zł. Łącznie na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami denominowanymi zostały utworzone rezerwy w kwocie 23,2 mln zł" - czytamy w raporcie. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie toczyło się żadne postępowanie sądowe przeciwko bankowi, dotyczące zwrotu części kosztów kredytów konsumenckich w związku z ich przedterminową spłatą.

"Bank szacuje, że ww. wyrok TSUE w przyszłych kwartałach może spowodować wzrost roszczeń konsumentów o zwrot części kosztów z tytułu wcześniejszych spłat kredytów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań sądowych. Zakres wpływu ryzyka na wynik banku jest uzależniony od liczby wniosków złożonych przez klientów. Bank, w ciężar wyniku 2019 roku, utworzył rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 4,7 mln zł" - dodano. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 16,39% na koniec 2019 r. wobec 17,95% na koniec 2018 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)