Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

ISBNews
26.03.2020 16:20
A A A


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Utworzenie specjalnego Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), w ramach którego finansowana będzie działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie udzielania poręczeń i spłaty kredytów dla przedsiębiorstw narażonych na straty, zakłada projekt nowelizacji ustawy o walce z COViD.

"Dla finansowania działalności BGK w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji spłaty kredytów w związku z pandemią SARS-CoV-2 tworzy się Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP), którego środki przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń i gwarancji oraz

- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez BGK kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na zasilenie FGP" ? podano w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Planowane jest wprowadzenie możliwości zaciągania przez BGK na rzecz Funduszu Gwarancji Płynnościowych kredytów, pożyczek lub emitowania obligacji w kraju lub za granicą.

BGK ma sporządzać dla FGP odrębny bilans, rachunek zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych oraz wyodrębniać plan finansowy FGP w swoim planie finansowym. Plan finansowy FGP miałby być uzgadniany do 15 czerwca roku poprzedzającego rok, na który miałby obowiązywać. BGK miałby też obowiązki sprawozdawcze za okres półroczny (w terminie 90 dni po upływie półrocza).

Umowę dotyczącą Funduszu Gwarancji Płynnościowych zawierałby z Bankiem Gospodarstwa Krajowego minister właściwy do spraw finansów publicznych. Poza standardowymi elementami umowy zawierałaby ona:

- szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń,

- wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,

- warunki i tryb przekazywania środków z budżetu państwa zasilających FGP

Jednym ze źródeł zasilenia obydwu funduszy gwarancyjnych BGK (Krajowego Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Gwarancji Płynnościowych) jest budżet państwa.

"W przypadku obu funduszy minister właściwy na ich zasilenie środki w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji oraz środki na spłatę zobowiązań BGK wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji" ? zaznaczono w uzasadnieniu.

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2020-2029 na ten cel ma wynieść blisko 18, 2 mld zł.

W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący - ograniczenie wysokości poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w kolejnych latach.

W projekcie założono, że plan finansowy FGP zostanie opracowany w najbliższych dwóch miesiącach. Do tego czasu ma funkcjonować w oparciu o projekt planu.

(ISBnews)