BBI Dev.: Pandemia może wpłynąć na czynsze i przekazania lokali w Koneserze

ISBNews
10.04.2020 08:19
A A A


Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - BBI Development spodziewa się w związku z pandemią spadku lub opóźnień przychodów z tytułu czynszów najmu w Centrum Praskim Koneser (CPK) oraz spowolnienia przekazywania lokali w części mieszkaniowej CPK, podała spółka.

Spółka rozpoznała wstępnie następujące ryzyka operacyjne, które w jej ocenie mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową grupy lub jej poszczególnych jednostek:

- ryzyko spadku lub opóźnień przychodów uzyskiwanych przez spółkę współkontrolowaną przez BBI Development - Centrum Praskie Koneser z tytułu czynszów najmu powierzchni handlowych zlokalizowanych w Warszawie, przy Placu Konesera, której CPK jest właścicielem - przedmiotowe ryzyko wynika z faktu, iż część działalności CPK polega na wynajmowaniu powierzchni komercyjnej pod działalność gastronomiczną i handlową, która z uwagi na obecne regulacje w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się koronawirusa i wprowadzony stan epidemii została poważnie ograniczona; w szczególności w przypadku dalszego przedłużania się fazy pandemii istnieje ryzyko niewypłacalności najemców bądź wycofywania się ich z zawartych umów, regulowania czynszów najmu z dużym opóźnieniem lub składania wniosków o obniżenie czynszów lub czasowe zawieszenie ich płatności. Dodatkowo trwający stan epidemii uniemożliwia działalność hotelu oraz centrum konferencyjno- wystawienniczego. Z uwagi na fakt, iż Centrum Praskie Koneser obejmuje poza powierzchniami czysto handlowymi lub gastronomicznymi również inne rodzaje powierzchni, w tym w znaczącej części biurową, spółka ocenia, że ryzyko obniżenia przychodów CPK z działalności operacyjnej uznać zależy wprawdzie za istotne, jednakże nie na tyle, aby zagrażało ono działalności, a w szczególności płynności finansowej tego podmiotu.

- ryzyko spowolnienia procesu przenoszenia własności lokali w części mieszkaniowej projektu Centrum Praskie "Konser" oraz opóźnienia z tego tytułu zaplanowanych przychodów spółki zależnej spółki Realty 3 Management Projekt Developerski 6 - istniejąca sytuacja epidemiczna może spowodować rozciągnięcie w czasie trwającego od kilku miesięcy procesu zawierania aktów notarialnych przenoszących własność lokali w etapach E1/E3, co może skutkować przesunięciem w czasie spodziewanych przychodów i wpływów; w ocenie BBI skala tego zjawiska nie stanowi jednakże istotnego negatywnego ryzyka finansowego dla grupy.

"Emitent informuje ponadto, że w dłuższej perspektywie 6-12 miesięcy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe i sytuację grupy emitenta może być szerszy. Skutkujące spowolnienie gospodarcze i niepewność na rynkach może mieć wpływ na przedłużenie i utrudnienie działań w zakresie pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego (oraz jego refinansowania) dla projektów emitenta; utrudnić pozyskiwanie kluczowych najemców lub spowodować wycofywanie się potencjalnych najemców z dotychczasowych zobowiązań i ustaleń. Zmiany przepisów dotyczące postępowań administracyjnych mogą mieć także wpływ na harmonogram realizacji projektów emitenta" - czytamy w komunikacie.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)