GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

ISBNews
17.04.2020 17:48
A A A


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. 

"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...] zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100 732 800 zł [...] Proponowana wypłata dywidendy [...] oznacza wypłatę 2,40 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4% zysku skonsolidowanego (93,22% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 6,61% przy kapitalizacji GPW z dnia 9 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaznaczono.

"Zarząd giełdy rekomendując wysokość dywidendy uwzględnił następujące istotne czynniki:
- dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2019 r.,
- wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2019 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2019 r.,
- utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (13,6%) i ROA (9,6%) w 2019 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą - 6,7 w 2019 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" - czytamy dalej.

Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest walne zgromadzenie, podsumowano.

W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. 

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)