Rafako miało wstępnie 257,96 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

ISBNews
29.04.2020 08:01
A A A


Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Rafako odnotowało 257,96 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

"Zarząd Rafako S.A. [?] informuje, iż, w związku z zakończeniem w dniu 28 kwietnia 2020 r. prac nad agregacją oraz weryfikacją danych finansowych realizowanych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych, z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników osiąganych w poprzednich latach" - czytamy w komunikacie.

Wstępne jednostkowe dane finansowe Rafako wynoszą:

- przychody ze sprzedaży za 2019 r. wynoszą 949 995 tys. zł (wzrost o 306 682 w stosunku do 2018 r.),

- strata brutto ze sprzedaży za 2019 r. wynosi 112 562 tys. zł (wobec zysku na poziomie 61 897 tys. zł. za rok 2018),

- strata operacyjna za 2019 r. wynosi 240 295 tys. zł wobec zysku na poziomie 3 703 tys. zł. za rok 2018,

- strata netto z działalności kontynuowanej za 2019 r. wynosi 257 956 tys. zł wobec zysku za rok 2018 r. [4 302 tys. zł.], podano w materiale.

"W ocenie zarządu emitenta, na obniżenie jednostkowego wyniku netto za 2019 r. wpływ miały następujące istotne czynniki, dotyczące bezpośrednio emitenta:

a) podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, w tym mających ujemny wpływ na wynik, tj. rozpoznanie straty w wysokości ok. 142 mln zł. w związku z realizacją kontraktów,

b) podjęcie przez zarząd decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego" - czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)