Larq miało 28,73 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

ISBNews
29.04.2020 08:24
A A A


Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Larq odnotował 28,73 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 13,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła odpowiednio 28,66 mln zł wobec 13,18 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 33,95 mln zł wobec 14,45 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,32 mln zł w 2019 r. wobec 0,45 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez spółkę wyniki finansowe jest 'wynik ze zbycia oraz wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy'. W 2019 roku z uwagi na spadek wyceny certyfikatów Larq Growth Fund I FIZ wartość aktywów finansowych jakie spółka wycenia przez wynik finansowy spadła łącznie o 30,7 mln zł i wyniosła 96,8 mln zł. Główną przyczyną spadku wartości certyfikatów był spadek wartości pakietu akcji Nextbike Polska oraz Brand24 posiadanego przez FIZ. Spadek ten został częściowo skompensowany przez wzrost wartości udziałów Synergic sp. z o.o. posiadanych przez Fundusz. Spadek wyceny aktywów finansowych jakie spółka posiada przełożył się na osiągnięcie przez Larq w 2019 roku straty netto na poziomie 28,6 mln zł wobec straty netto 13,2 mln zł w 2018 r." - czytamy w raporcie.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)