XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

ISBNews
11.05.2020 17:29
A A A


Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - XTPL zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka. 

"Zarząd XTPL S.A. informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania dla spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych" - czytamy w komunikacie. 

Finansowanie miałoby zostać pozyskane poprzez:

1) emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42 000 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez zarząd, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki w całości oraz

2) emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 200 000 zł zamiennych na akcje spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez zarząd, podano także. 

Spółka zaznaczyła, że zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

"Oferta nowo emitowanych akcji i obligacji zamiennych będą przebiegały w maksymalnie zbliżonym do siebie czasie, z uwzględnieniem właściwych dla nich uwarunkowań prawnych" - czytamy także. 

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)