BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

ISBNews
13.05.2020 08:45
A A A


Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Pierwsze skutki społeczno-ekonomiczne pandemii COVID-19 w polskiej gospodarce wystąpiły w marcu br. Jednakże nie miały one jeszcze istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w I kwartale 2020 roku. Wzrosły bieżące wydatki związane z realizacją wytycznych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego pracownikom i klientom banku, a także ciągłości pracy. Skala ich wpływu nie była jednak istotna i została zneutralizowana spadkiem wydatków w innych obszarach działalności. Grupa BOŚ S.A. wypracowała w I kwartale 2020 roku zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, wobec 17,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost odnotowano we wszystkich obszarach podstawowej działalności" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 103,04 mln zł wobec 102,86 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 29,7 mln zł wobec 26,97 mln zł rok wcześniej.

"Wynik odsetkowy grupy był wyższy o 0,2 mln zł, tj. o 0,2% w okresie I kwartału 2020 roku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie na skutek zmniejszenia kosztów odsetkowych. Największy wpływ na ich obniżenie miały niższe koszty rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych, które zmniejszyły się o 0,9 mln zł, tj. o 2,9%. Spadek koszów odsetkowych wystąpił głównie na skutek obniżenia oprocentowania depozytów pozyskanych przez sieć placówek banku" - czytamy dalej.

Wynik grupy z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,7 mln zł, tj. o 10,1% w okresie styczeń-marzec 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku zarówno na skutek wzrostu przychodów prowizyjnych jak i spadku kosztów. Najbardziej wzrosły przychody z tytułu usług maklerskich o 5,3 mln zł tj. o 32,6%.

Bank podał, że ogólne koszty administracyjne grupy wyniosły 99,76 mln zł i były niższe o 11,1 mln zł, tj. o 10% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie na skutek niższej składki na BFG.

"Cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok w wysokości 15,7 mln zł obciążyła wynik I kwartału 2020 roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku składka z tego tytułu wyniosła 29,3 mln zł. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I kwartału 2020 roku wynoszą 20,5 mln zł wobec 32,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy dalej.

Koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ w I kwartale 2020 roku wyniosły 40,1 mln zł wobec 39,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zatrudnienia w BOŚ SA zmniejszyło się o 7,1% a w całej Grupie o 6,4% wobec stanu na koniec I kwartału 2019 roku.

Wskaźnik koszty/dochody przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wyniósł 56% wobec 62,9% w roku 2019, zarówno na skutek wzrostu dochodów jak i niższych kosztów.

W I kwartale 2020 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł (22,7) mln zł wobec (7,9) mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Bank podał, że wpływ na wynik odpisów miały wyższe odpisy zarówno w pionie klientów indywidualnych o 10,5 mln zł, jak i w pionie klientów instytucjonalnych o 4,3 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 19,53 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wzrósł do poziomu 3,6% w porównaniu do 3,3% w całym 2019 roku.

Bank podał, że pomimo pandemii grupa utrzymuje pełną zdolność operacyjną.

"Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania oraz ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników Grupy BOŚ S.A. wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny. Bank zachowuje wskaźniki finansowe na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową" - czytamy także.

Grupa BOŚ w I kwartale 2020 roku nie odnotowała istotnego negatywnego wpływu pierwszej obniżki poziomu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 50 pb z 17 marca 2020 roku oraz osłabienia złotego na rynku walutowym ze względu na krótki okres absorbcji ich efektów.

"W kolejnych kwartałach, uwzględniając drugą redukcję stóp procentowych przez RPP o 50 pb z dnia 8 kwietnia 2020 roku, bank spodziewa się negatywnego wpływu pogarszających się czynników makroekonomicznych na wyniki finansowe. Bank szacuje, że dotychczasowe redukcje stóp procentowych wpłyną na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku, w stosunku do wartości planowanych, o około 35- 50 mln zł. Skala wpływu na wynik uzależniona jest w szczególności od dynamiki obniżenia kosztów odsetkowych, których redukcja jest wolniejsza od skali oddziaływania spadku stóp procentowych na przychody odsetkowe. W związku z koniecznością zabezpieczenia płynności banku, obniżenie kosztowości pasywów dokonywane jest etapowo" - czytamy w raporcie.

Ponadto bank ocenia, że w nadchodzących miesiącach wystąpią również negatywne czynniki wpływające na ograniczenie wyników finansowych, w tym przede wszystkim:

- spadek przychodów pozaodsetkowych w związku z istotnym zmniejszeniem aktywności klientów,

- obniżenie dynamiki sprzedaży nowych kredytów w wyniku ogólnego spowolnienia aktywności gospodarczej

- wzrost kosztów ryzyka kredytowego w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej klientów,

- wzrost kosztów w obszarze kosztów administracyjnych w związku z koniecznością realizacji wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, podano także.

BOŚ poinformował także, że podjął szereg działań w zakresie bieżącego monitorowania rozwoju sytuacji oraz mitygacji jej negatywnego wpływu na wyniki.

"W celu obrony poziomu marży odsetkowej dokonano obniżki oprocentowania depozytów. Ponadto bank przeprowadził przegląd zaplanowanych na br. wydatków kosztowych oraz inwestycyjnych, podejmując decyzję o ich ograniczeniu do poziomu niezbędnego dla bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania. Zamrożone wydatki, w zależności od osiąganych wyników oraz potrzeb, będą mogły być stopniowo realizowane w późniejszym okresie. Ponadto, w związku z istotnym ryzykiem pogorszenia się sytuacji kredytowej klientów banku, aktywność służb sprzedażowych została skoncentrowana na działaniach związanych z ochroną jakości portfela kredytowego przede wszystkim przez identyfikowanie i wsparcie kredytobiorców w zakresie ułatwień umożliwiających zachowanie płynności i realizację płatności z tytułu spłat należności kredytowych wobec banku" - czytamy również w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 20,86 mln zł wobec 16,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,98% na koniec marca br. wobec 16,39% rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)