BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

ISBNews
13.05.2020 09:41
A A A


Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska odnotował 115,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 161,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na spadek poziomu zysku netto zrealizowanego w I kwartale 2020 r. oraz na porównywalność wyników z I kwartałem 2019 r. był wzrost kosztów ryzyka związany z uwzględnieniem szacowanych, bazujących na obecnej wiedzy, skutków pandemii koronawirusa obejmujących m.in. osłabienie złotego i oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku. Grupa szacuje, że wpływ ten wyniósł ok. 70 mln zł, co przyczyniło się do pogorszenia wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe o 105 140 tys. zł w porównaniu do I kwartału 2019 r. (do poziomu -198 321 tys. zł, +112,8% r/r)" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo obniżenie stóp procentowych decyzją Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca 2020 r. (m.in. obniżenie referencyjnej stopy procentowej do 1% z 1,5%) oraz oczekiwania rynku co do ewentualnych dalszych zmian wpłynęły na spadek krzywej dochodowości i w rezultacie na pogorszenie wyniku na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Szacuje się, że wpływ ten w samym marcu 2020 r. wyniósł ok. 25,9 mln zł, podano także.

Wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w I kwartale 2020 r. był ujemny i wyniósł łącznie 50 161 tys. zł (w porównaniu do I kwartału 2019 r był gorszy o 43 221 tys. zł).

"Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:

*poniesienie przez grupę wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem wzrostu poziomu składek na fundusz restrukturyzacji i fundusz gwarancyjny banków w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. W I kwartale 2020 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 147 626 tys. zł i były o 18 484 tys. zł (tj. o 14,3%) wyższe od kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r.,

* dodatnie saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. w kwocie 22 407 tys. zł (rozpoznanie w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych sprzedaży nieruchomości Kasprzaka w kwocie brutto 43 564 tys. zł, utworzenie rezerwy na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 11 329 tys. zł, utworzenie rezerwy na ryzyko prawne dla starej sprawy opcyjnej w kwocie 9 827 tys. zł),

* poniesienie w I kwartale 2020 r. niższych o 53 134 tys. zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kosztów integracji z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (1 209 tys. zł w I kwartale 2020 r., 54 343 tys. zł w I kwartale 2019 r.)" - czytamy dalej.

Bank szacuje, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto I kwartału 2020 r. wyniósłby 116 060 tys. zł i byłby niższy r/r o 89 559 tys. zł (tj. o 43,6%).

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 810,49 mln zł wobec 770,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 206,76 mln zł wobec 205,88 mln zł rok wcześniej.

Obniżenie się wyniku odsetkowego było efektem spadku kosztów z tytułu odsetek o 47 436 tys. zł, tj. o 17,9% przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu odsetek o 7 386 tys. zł, tj. o 0,7% r/r, podał bank.

"Wynik odsetkowy za I kwartał 2020 r. zawiera rozliczenie korekty do wartości godziwej dla portfela kredytowego Fazy I, nabytego w ramach Podstawowej Działalności RBPL, w kwocie 13 431 tys. zł, tj. o 18 857 tys. zł (-58,4%) mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (IV kwartał 2019 r.: 14 247 tys. zł, III kwartał: 21 980 tys. zł, II kwartał: 28 370 tys. zł, I kwartał: 32 288 tys. zł)" - zaznaczono także w raporcie.

"Szacuje się, że łączny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy w 2020 roku obu obniżek stóp procentowych [przez RPP] może wynieść od 100 do 130 mln zł. Rzeczywisty wpływ będzie uzależniony od krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Zarówno szacunki, jak i założenia mogą ulec zmianie" - napisano także.

Aktywa razem banku wyniosły 112,04 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 118,12 mln zł wobec 163,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2020 r. wyniósł -198 321 tys. zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 105 140 tys. zł, tj. o 112,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego" - czytamy też w raporcie.

Biorąc pod uwagę główne segmenty operacyjne:

* segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej odnotował zwiększenie ujemnego salda odpisów o 96 088 tys. zł r/r,

* segment Bankowości MŚP ? zwiększenie o 5 009 tys. zł r/r,

* segment Bankowości Korporacyjnej (łącznie z CIB) ? zwiększenie o 8 788 tys. zł r/r.

"Tak znaczne pogorszenie wyniku z odpisów związane jest przede wszystkim z negatywnymi prognozami dotyczącymi kształtowania się koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie, w związku z rozwojem pandemii koronawirusa. Szacuje się, że uwzględnienie - bazujących na obecnym stanie wiedzy - ocen skutków pandemii obejmujących m.in. osłabienie złotego i oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku, wpłynęło na wzrost ujemnego wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2020 r. o co najmniej 70 mln zł" - czytamy dalej.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. wyniosły 739 138 tys. zł i były niższe o 4 412 tys. zł, tj. o 0,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na porównywalność danych w analizowanych okresach miały wpływ m.in. koszty integracji związane z nabyciem przez bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska w 2018 r.

"Łączne koszty integracji w I kwartale 2020 r. wynosiły 1,2 mln zł (w tym: 5,7 mln zł jako ogólne koszty administracyjne i amortyzacja oraz 4,5 mln zł zostało ujęte jako pomniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu rozwiązania rezerw na restrukturyzację sieci oddziałów)" - napisano także w materiale.

Na poziom kosztów grupy w I kwartale 2020 r. miały wpływ również wyższe koszty opłat na rzecz BFG wynikające:

­* ze wzrostu składek - w roku 2020 nastąpił wzrost łącznej kwoty składek na rzecz BFG dla sektora bankowego określonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1,6 mld zł składki na fundusz restrukturyzacji banków na 2020 r. wobec 2 mld zł na 2019 r. oraz 1 575 mln zł składki na fundusz gwarancyjny banków na 2020 r. wobec 791 mln zł w roku poprzednim) oraz

­* ze zwiększenia bazy środków gwarantowanych, po połączeniu z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska, podano także.

"Łączne składki zaksięgowane w ciężar kosztów banku za I kwartał 2020 r. wyniosły 147,6 mln zł i były o 18,5 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego:

­* składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za I kwartał 2020 r. wynosiła 126 mln zł (w I kwartale 2019 r. wynosiła 116,1 mln zł),

­* składka na fundusz gwarancyjny banków wynosiła 21,7 mln zł w I kwartale 2020 r. (w I kwartale 2019 r. wynosiła 13 mln zł)" - wskazano również.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w I kw. br. wyniosła 4,1% wobec 6,1% rok wcześniej (ROE raportowane za I kw. ub.r., ROE znormalizowane, tj. z wyłączeniem kosztów integracji: 7,7%). Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio: 14,7% wobec 14,6%, zaś współczynnik kapitału Tier 1 - odpowiednio: 12,4% wobec 12,3%, podał bank w prezentacji.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)