Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw.

ISBNews
13.05.2020 17:30
A A A


Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotowało 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 146,8 mln zł rok wcześniej.

Wcześniej spółka informowała, że wstępnie zanotowała 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,2 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2020 roku wyniosły 57 083 tys. zł i stanowiły 43% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 74 671 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 57%. Największe zaangażowanie grupy kapitałowej Mostostal Zabrze w pierwszym kwartale 2020 roku dotyczyło dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto ze sprzedaży uzyskany przez grupę kapitałową za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł 17 983 tys. zł, z rentownością 13,6%. Po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły razem 12 440 tys. zł grupa kapitałowa Mostostal Zabrze zanotowała zysk netto ze sprzedaży na poziomie 5 543 tys. zł, z rentownością 4,2%.

"Emitent oraz spółki z grupy nie odnotowały istotnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność operacyjną grupy w okresie sprawozdawczym, jednak grupa poniosła dodatkowe koszty w celu utrzymania ciągłości operacyjnej oraz wprowadzenia środków ostrożności zgodnie z wytycznymi rządu i GIS. W krajach, w których działa grupa (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie) nie wprowadzono obostrzeń polegających na zamknięciu budów, wobec czego grupa mogła kontynuować prace zgodnie z harmonogramami. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii na przychody i wyniki finansowe grupy w przyszłości" - czytamy także.

W ocenie spółki, należy się jednak spodziewać w dalszej perspektywie czasowej załamania gospodarczego, co może przełożyć się na przyszły portfel zleceń. Dla utrzymania odpowiedniego poziomu środków pieniężnych grupa zawiesiła lub odroczyła w czasie prawie wszystkie planowane inwestycje oraz podjęła działania zmierzające do zwiększenia efektywności na wszystkich poziomach organizacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,24 mln zł wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)