Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

ISBNews
20.05.2020 11:05
A A A


Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizacją ustawy o kołach gospodyń wiejskich, przewidującą, że organizacje te będą mogły ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej w wysokości 40 mln zł w tym roku, podała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa stanowi, że pomoc będzie przyznawana w 2020 r., do wyczerpania środków finansowych określonych w art. 36b ustawy. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na ten rodzaj pomocy finansowej wynosi 40 mln zł, który ma umożliwić przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawodawca przyjął założenie, że źródłem finansowania ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej" - czytamy w informacji.

Ustawa stanowi, że w roku 2020 koło gospodyń wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zadania te obejmują:

1)           prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2)           prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3)           wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4)           inicjowane i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5)           upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6)           reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7)           rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, podano także.

Środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone dla kół gospodyń wiejskich będą przyznawane w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na wniosek składany przez koło gospodyń wiejskich do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa przewiduje, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej przez prezesa ARiMR, jak również jej wysokość, określi minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

"Koła Gospodyń Wiejskich to nowoczesne i przedsiębiorcze organizacje, które angażują się w wiele inicjatyw zmieniających polską wieś. Członkowie KGW dbają o kulturę ludową, integrują obszary wiejskie i przyczyniają się do ich rozwoju. Ponad 9 tys. Kół zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich świadczy o tym, że rozwiązania ustawowe były i są potrzebne" - skomentowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych, cytowana w osobnym komunikacie.

Dotychczas udzielono kołom wsparcia w wysokości 16,5 mln zł w 2018 r. oraz blisko 30 mln zł w 2019 r.

Dzięki ustawie o kołach gospodyń wiejskich z listopada 2018 r. zarejestrowane Koła mogą prowadzić działalność gospodarczą, są zwolnione z podatku VAT (do 200 tys. zł), a jeśli osiągają przychód do 100 tys. zł - mogą się posługiwać także uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów.

(ISBnews)