GUS: Zużycie wody spadło do 8,8 km3 w 2019 r.

ISBNews
30.06.2020 11:12
A A A


Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Zużycie wody w Polsce wyniosło 8,8 km3 w 2019 r., co stanowiło 94% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 71% (6,3 km3). Zużycie wody w rybactwie stanowiło 10% (0,8 km3) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km3 (19%). W 2019 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było zbliżone do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km3" - czytamy w komunikacie.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności spadł o ok. 7% r/r w 2019 r., tj. do 9,3 km3 z 9,9 km3.

"Największy udział w poborze wody (ok. 68%), przypadał na cele produkcyjne (6,3 km3, wobec 6,8 km3 w 2018 r.). Pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 3% i wyniósł 0,8 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej utrzymał się na tym samym poziomie co w roku 2018 i wyniósł 2,1 km3" - czytamy dalej.

Pobór wód powierzchniowych wyniósł 7,4 km3 w 2019 r. i pokrył 80% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km3 i był zbliżony do poboru w 2018 r.

"W 2019 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3, natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,17 km3, co stanowi 56,4% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,46 km3 (22,3% ścieków poddanych procesom oczyszczania" - podał także GUS.

Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2019 r. wynosiła 106 hm3, wobec 106,3 hm3 w roku poprzednim.

W 2019 r. odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych do 859 z 882 w 2018 r. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3 278), wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (3 257). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2019 r. wynosił 75%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 44%.

(ISBnews)