MF chce zmienić wzór prognozy finans. JST, dodając wiersze dot. wyłączeń

ISBNews
02.07.2020 16:58
A A A


Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) planuje zmianę wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Chce je uzupełnić o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wieloletniej perspektywy jednostek samorządu terytorialnego dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

"Przygotowanie projektu rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [?] w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

MF podkreśla, że celem jest uzupełnienie dotychczasowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

Wprowadzone w ustawie zmiany dotyczyły:

- wyłączenia z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,

- pomniejszania, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dodane w nowelizacji rozporządzenia wiersze wzoru wieloletniej prognozy finansowej umożliwią - jak podaje MF - wykazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego danych dotyczących:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zgodnie z ustawą zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań,

- wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do ustawy przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

Prezentacja tych danych przez jednostki samorządu terytorialnego:

- pozwoli im na wykazanie w wieloletnich prognozach finansowych kwot podlegających ustawowym wyłączeniom z indywidualnego limitu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz

- umożliwi regionalnym izbom obrachunkowym weryfikację kwot wykazywanych w prognozach finansowych w aspekcie zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pozostałe zmiany projektu nowelizacji rozporządzenia mają charakter doprecyzowujący.

Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aplikacja, za pośrednictwem której wieloletnie prognozy finansowe są sporządzane i przekazywane, zostanie udostępniona - po stosownym dostosowaniu do projektowanych zmian - od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

(ISBnews)