Rząd chce, by prezes URE corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych

ISBNews
08.07.2020 16:00
A A A


Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zmianę przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw i wprowadzenie obowiązku corocznego określania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Obecnie wskaźnik ten jest określony w rozporządzeniu i ma wartość stałą.

Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2020 r.

Minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 31 grudnia 2020 r. powinna wynieść 6%, w stosunku do emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r., a osiągnięty cel należy utrzymać po 2020 r., podano w wykazie.

Chociaż przepisy projektowanej ustawy mają na celu przede wszystkim ułatwić działania podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), to - jak zaznaczono - dokonanie nowelizacji nie zapewni w dalszym ciągu realizacji celu na poziomie 6%. 

Przepisy projektowanej ustawy mają - jak podano - ułatwić podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR, realizację celu. Planowane jest zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości do prezesa URE  (przez dwa lub więcej podmiotów) na rzecz sprawozdawczości indywidualnej, by zachęcić podmioty dokonujące obrotu gazem płynnym (LPG) do wspólnej realizacji NCR z podmiotami dokonującymi obrotu paliwami ciekłymi (benzyną silnikową, olejem napędowym) - w wyniku czego jako "grupa" osiągną wyższy poziom realizacji NCR.

Planowane jest także zniesienie obowiązku informowania prezesa URE do  31 marca każdego roku o podjęciu wspólnej realizacji NCR przez podmioty do tego zobowiązane.

Prezes URE miałby corocznie określać wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, w oparciu o dane na temat struktury surowców wykorzystanych do wytworzenia energii elektrycznej w Polsce, a następnie podawał go do publicznej wiadomości.

"Z uwagi na zmianę struktury surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach (wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii) celowe jest coroczne aktualizowanie tego wskaźnika. Efektem zmiany będzie coraz korzystniejsza pozycja energii elektrycznej zużytej w transporcie samochodowym w realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR)" - podano w uzasadnieniu.

W zakresie kompetencji prezesa URE miałoby znaleźć się także prowadzenie ewidencji dokumentów potwierdzających osiągnięcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, tzw. UERsów i podawanie do publicznej wiadomości informacji z nimi związanych. Ewidencja miałaby zapewnić kontrolę nad dokumentami wykorzystanymi do realizacji NCR i przeciwdziałać nadużyciom w tym zakresie.

W projekcie miałby znaleźć się przepis, że w przypadku braku realizacji NCR w sytuacji wspólnej realizacji celu przez dwa lub więcej podmiotów karze pieniężnej podlegałyby te podmioty, które w przypadku samodzielnej realizacji celu, nie wykonałyby go.

Planowana jest zmiana przepisów, na podstawie których określana jest wysokość kary pieniężnej za brak realizacji NCR, a także tych, na podstawie których promowane ma być stosowanie biokomponentów o większym potencjale redukcji emisji.

Wodór, tak jak inne paliwa obecnie stosowane w transporcie, miałby podlegać kontroli jakości na każdym etapie obrotu na rynku.

(ISBnews)