Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

ISBNews
23.07.2020 08:51
A A A


Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 53,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 173,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Ujemne pozycje nadzwyczajne przeważały nad pozycjami dodatnimi zarówno w pierwszej poł. 2020 r. jak i w 2 kw. 2020 r. Te pierwsze zawierały dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (pierwsza poł. 2020 r. 168 mln zł przed podatkiem/netto, 2 kw. 2020: 113 mln zł), rezerwa wyprzedzająca na spodziewany wpływ pandemii Covid-19 (pierwsza poł. 2020 r.: 69 mln zł przed podatkiem/49 mln zł netto, 2 kw. 2020 r.: 9 mln zł przed podatkiem/8 mln zł netto oraz alokacja tych rezerw do odpowiednich segmentów biznesowych), dodatkowe rezerwy na zwrot opłat od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych (pierwsza połowa 2020 r. i 2 kw. 2020 r.: 61 mln zł przed podatkiem/49 mln zł netto) czy koszty integracji z Euro Bankiem (pierwsza poł. 2020 r.: 35 mln zł przed podatkiem/29 mln zł netto, 2 kw. 2020 r.: 5 mln/4 mln). Dodatnie pozycje jednorazowe były nieliczne i niewielkie (np. przeszacowanie akcji Visa w wysokości 7 mln zł przed podatkiem/6 mln zł netto w II kw. 2020 r. oraz pozostałe przychody operacyjne z innych źródeł)" - czytamy w raporcie. 

Bank wskazał, że porównywalność rachunku wyników r/r pozostała dalej zaburzona na skutek połączenia z Euro Bankiem (przejęty w dn. 31 maja 2019 r.), podczas gdy porównanie kw/kw zostało zaburzone sezonowością opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

"Podczas gdy w 1 kw. 2020 r. wystąpiła połączona opłata na rzecz BFG (na fundusz przymusowej restrukturyzacji i na fundusz gwarantowania depozytów) w wysokości 85 mln zł (wzrost o 1% r/r), to w 2 kw. 2020 r. zaksięgowano jedynie składkę na fundusz gwarantowania depozytów. W wysokości 28 mln zł pozycja ta była to znacząco poniżej kosztu BFG w 1 kw. 2020 r., ale tym niemniej o 132% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (m. in. wpływ Euro Banku)" - czytamy dalej. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 627,46 mln zł wobec 572,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 179 mln zł wobec 175,03 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 102,58 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 93,67 mld zł na koniec II kw. 2019.

W I-II kw. 2020 r. bank miał 71,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 333,62 mln zł zysku rok wcześniej.

"Bezpośredni i pośredni wpływ pandemii Covid-19 (niższa aktywność gospodarcza w przeważającym okresie 2 kw. 2020 r., skutek pandemii Covid-19 i wynikającego z niej lockdownu, wczesny wpływ bezprecedensowej obniżki podstawowej stopy procentowej o 140 pkt. baz.) oraz znaczne nadzwyczajne ujemne pozycje rachunku wyników były głównymi obciążeniami dla wyników pierwszej połowy 2020 r. drugiego kwartału 2020 r. Zysk netto za pierwszą poł. 2020 r. skorygowany o powyższe czynniki wyniósł 394 mln zł, spadek o 8% r/r, podczas gdy w 2 kw. 2020 r. wyniósł on 204 mln zł, spadek of 14% r/r. Skorygowany ROE wyniósł 8,7% (2 kw. 2020: 9,0%) w porównaniu z 10% w pierwszej poł. 2019 r. (2 kw. 2019: 11%)" - czytamy także w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w I poł. 2020 r. wyniósł 1 329,9 mln zł (640,2 mln zł w II kw. 2020 r.) i wzrósł o 22,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (spadek o 7,2% kw/kw). Wzrost ten był wspomagany przychodami z operacji z klientami przejętego Euro Banku. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących - NIM) w I poł. 2020 r. osiągnęła 2,69%, i była na podobnym poziomie co marża w I poł. 2019 r. W II kw. 2020 r. marża odsetkowa netto spadła o 23 punkty bazowe kw/kw do poziomu 2,58%. Spadek marży wynikał z bezprecedensowych cięć stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (obniżka stopy bazowej o 140 punktów bazowych w ciągu dwóch miesięcy), które miały miejsce w marcu, kwietniu i maju i spotęgowanego wpływu na maksymalną stopę procentową (obniżka 280 pkt. baz. z 10% do 7,2%), podał bank. 

Wynik z tytułu prowizji w I poł. 2020 r. wyniósł 373,5 mln zł (179,0 mln zł w II kw. 2020 r.), rosnąc o 10,4% r/r (spadek o 8% kw/kw). Prowizje związane z ubezpieczeniami, kredytami i kartami wzrosły w ciągu roku najbardziej, przy czym w przypadku tych pierwszych wynikało to z wyższych prowizji związanych z portfelem kredytów Euro Banku, podczas gdy w przypadku tych ostatnich - z wyższej liczby wydanych kart oraz wyższej transakcyjności. Natomiast obniżyły się prowizje i opłaty związane z rynkiem kapitałowym oraz transakcyjne.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy osiągnęły 1 781 mln zł (860,3 mln zł w II kw. 2020 r.), co oznacza wzrost o 13,9% r/r (spadek o 6,6% kw/kw).

"Koszty ogółem wyniosły 923 mln zł w I poł. 2020 r. (405,1 mln zł w II kw. 2020 r.), co oznacza 22,1% wzrost w porównaniu z poziomem w I poł. 2019 r. Poza wyższą liczbą etatów i poziomem pozostałych kosztów administracyjnych w wyniku włączenia pracowników i infrastruktury sprzedażowej byłego Euro Banku, bank utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w wys. 23,8 mln zł w I kw. 2020 roku (w tym rezerwy na zwolnienia grupowe i premię lojalnościową). Łączna wartość kosztów integracji w okresie sprawozdawczym wyniosła 35,3 mln zł . Roczny wzrost kosztów operacyjnych bez kosztów integracji wyniósłby 20,6%. Koszty ogółem z wyjątkiem BFG oraz integracji w I poł. 2020 r, wyniosły 774,7 mln zł oraz 371,9 mln zł w II kw. 2020 r., co oznacza kwartalny spadek o 7,7%" - czytamy dalej. 

Koszty osobowe wyniosły 451,2 mln zł (207,4 mln zł w II kw. 2020 r.) i wzrosły o 21,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednakże odnotowały istotny kwartalny spadek o 14,9%. Po włączeniu pracowników z Euro Banku (2,4 tys. etatów) Bank zmniejszył liczbę swoich pracowników do 8,141 etatów (Grupa) na koniec czerwca, co przekłada się na roczną redukcję o 409 etatów (-4,8% r/r), podano także. 

Pozostałe koszty administracyjne (wraz z amortyzacją) wyniosły 471,8 mln zł (197,7 mln zł w II kw. 2020 r.) i wzrosły o 22,9% r/r.

"Koszty związane bezpośrednio z integracją Euro Banku nie były w I poł. 2020 r. wysokie, zamykały się kwotą 11,2 mln zł . W ujęciu kwartalnym pozostałe koszty administracyjne spadły dynamicznie o 27,9% z powodu zaksięgowania całej rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG (58,2 mln zł ) w I kw. 2020 r. Po skorygowaniu o składkę na BFG koszty administracyjne były niższe o 10,3% kw/kw" - podał bank. 

Wskaźnik koszty/dochody bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji i rezerwy w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych) i skorygowany o równomierny rozkład składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG osiągnął 47,1% w I poł. 2020 r. i był o 1,6 pkt proc. wyższy w porównaniu z poziomem z roku ubiegłego.

Łączny koszt ryzyka, który obejmował odpisy netto na utratę wartości, korektę wartości godziwej (części portfela kredytowego) i wynik modyfikacji poniesiony przez grupę wyniósł 362,9 mln zł w I poł. 2020 r. i był 57,6% wyższy niż w I poł. 2019 r. Wyższy poziom rezerw wynikał z włączenia portfela kredytów Euro Banku, zmian w modelu ryzyka w segmencie detalicznym, ale również z dodatkowych odpisów na ryzyko związane z potencjalnym wpływem Covid-19. W I kw. 2020 r. Grupa wyprzedzająco utworzyła takie odpisy w wysokości 60 mln zł , które w II kw. 2020 r. alokowano na poszczególne ekspozycje kredytowe. Stworzono również w II kw. 2020 roku dodatkowy odpis na Covid-19 w wysokości 9,3 mln zł .

Bank podał, że raportowany zwrot z kapitału (ROE) za I poł. 2020 r. wraz ze składką na fundusz restrukturyzacyjny BFG rozłożoną równo na cały rok wyniósł 2,2%, jednakże po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął 8,7% w porównaniu do 10% w I poł. 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 96,03 mln zł wobec 402,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wyniósł 20,02% dla grupy (19,89% dla banku), a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1 równy wskaźnikowi T1) wyniósł 16,96% dla grupy (16,78% dla banku) na koniec czerwca. 

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)