MF zaktualizowało wytyczne dot. wskaźników makroekonomicznych do projektów ustaw

ISBNews
29.07.2020 16:24
A A A


Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaktualizowało wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, podał resort. 

"W przypadku, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2020-2024 względem scenariusza bazowego" ? podano.

Średni kurs PLN/EUR założono na poziomie 4,43 w 2020 r, oraz 4,45 na lata 2021-2024. Średnie stopy procentowe w ujęciu nominalnym operacji otwartego rynku - na poziomie 0,5% w 2020 r, oraz 0,1% w latach 2021-2024.

Założono także, że w latach 2024-2060 luka produktowa domknie się i w średnim okresie realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB.

"W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń w horyzoncie będzie zdeterminowane tempem wzrostu wydajności pracy"- podano.

Poniżej wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2024


Wyszczególnienie


jedn.


2020


2021


2022


2023


2024


    PKB


%


-4,6


4,0


3,4


3,0


3,0


    Eksport


%


-9,3


6,9


5,1


4,2


4,2


    Import


%


-10,2


7,3


5,4


4,4


4,5


    Popyt krajowy


%


-4,8


4,1


3,5


3,0


3,1


    Spożycie


%


-2,6


3,7


3,1


2,9


2,7


      - prywatne


%


-4,2


4,4


3,4


3,0


3,0


      - publiczne


%


2,5


1,5


2,0


2,4


1,8


    Akumulacja


%


-13,3


5,7


5,3


3,5


5,0


      - nakłady brutto na środki trwałe


%


-10,6


4,0


4,6


2,4


5,0
 


Poniżej pozostałe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2024


Wyszczególnienie


jedn.


2020


2021


2022


2023


2024


Dynamika cen towarów konsumpcyjnych - średnioroczna


%


3,3


1,8


2,2


2,4


2,5


Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna


%


-0,5


1,5


1,9


2,1


2,2


Deflator PKB


%


3,0


1,4


2,2


2,4


2,5


Stopa bezrobocia


%


8,0


7,5


6,6


5,8


5,0


Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej


tys. etatów


10511


10434


10434


10434


10434


Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw
5088


5259


5476


5731


6032


Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej


%


0,2


1,5


1,9


2,2


2,7


PKB w cenach bieżących


mld zł


2234,6


2356,1


2490,5


2625,5


2772,3


Saldo obrotów bieżących do PKB


%


2,3


0,5


0,3


0,1


0,0
 


(ISBnews)