Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

ISBNews
13.08.2020 09:14
A A A


Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Geotrans, w ramach opublikowanych założeń strategii rozwoju na lata 2020-2024, zakłada zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 mln ton, podała spółka. Jednym z filarów rozwoju będzie pozyskanie własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz uruchomienie centrum B+R. Ponadto Geotrans w ramach nowej strategii zamierza przejść na główny parkiet GPW w 2021 r.

Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:

*    zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów;

*    pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu;

*    zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach;

*    zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych - farmy fotowoltaiczne i biomasa, podano.

"Oczekujemy, że w efekcie realizacji strategii zwiększenia potencjału portfela posiadanych decyzji na zagospodarowanie odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 000 tys. ton. Będzie to możliwe m.in. za sprawą pozyskania kilku nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - z czego pierwsza zostanie oddana do użytku w 2021 r. - dzięki którym zamierzamy systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planujemy otworzyć własne centrum B+R" - powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

"Uważamy, że zaproponowane kierunki rozwoju pozwolą nam znacząco zwiększyć skalę działania. Do 2022 r. zakładamy osiągniecie wartości EBITDA, stanowiącej - co najmniej - trzykrotność wyniku z 2019 r., kiedy wypracowaliśmy 9,1 mln zł" - dodał Weremczuk.

Na terenie nowych instalacji umieszczone zostaną zakłady przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów biologicznych (produkcja polepszacza glebowego/nawozów) oraz parki recyklingowe. Zwiększenie możliwości operacyjnych spółki poprzez pozyskanie nowych instalacji pozwoli również na wejście w segment transgranicznego transportu odpadów celem maksymalizacji marży, podkreślono.

Celem spółki jest dalsze umacnianie pozycji na rynku zagospodarowywania osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz ubocznych produktów spalania. Geotrans zamierza ubiegać się o duże, długoterminowe kontrakty.

Spółka planuje czerpać korzyści również ze składowisk zamkniętych i zrekultywowanych poprzez umieszczenie na nich instalacji OZE (np. farm fotowoltaicznych) lub upraw wybranych roślin energetycznych (biomasy). W tym celu Geotrans zakłada współpracę z podmiotami działającymi na rynku farm fotowoltaicznych oraz producentami biomasy, wskazano także.

"Założenia strategiczne na lata 2020-2024 będą realizowane w dwóch etapach. W I etapie, zaplanowanym na lata 2020-2021, Geotrans zakłada pozyskanie do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Obejmujący lata 2022-2024 etap II zostanie oparty o pozyskanie kilku dodatkowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Liczba instalacji oraz wartość wydatków inwestycyjnych planowanych w II etapie będą uzależnione głównie od dostępności atrakcyjnych lokalizacji, tendencji rynkowych oraz możliwości spółki w zakresie pozyskania finansowania. Powyższe aspekty będą przedmiotem dalszej analizy spółki" - czytamy dalej.

W związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, szacowanymi w I etapie realizacji strategii na ok. 30 mln zł, spółka planuje pozyskać kapitał z emisji do 500 tys. akcji na rynku NewConnect, co przy aktualnym kursie giełdowym daje ok. 16 mln zł. Do sfinansowania nakładów inwestycyjnych dedykowanych II etapowi spółka zamierza wykorzystać środki własne oraz finansowanie dłużne. Rozważana jest także kolejna emisja akcji po przejściu na rynek główny GPW, co planowane jest w 2021 r., podano również.

Ostateczną decyzję w zakresie planowanej emisji akcji na rynku NewConnect podejmą akcjonariusze spółki podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 9 września 2020 r.

Geotrans, pomimo planowanych inwestycji, zamierza dalej wypłacać dywidendę i skupować akcje własne w proporcji, odpowiednio: 67-80%, 20-33% zysku netto za dany rok.

"Rozwojowi spółki sprzyja otoczenie legislacyjne. Mowa m.in. o wdrażanych przepisach prawa, których celem jest ograniczenie szarej strefy na rynku odpadów, co z kolei przekłada się na wzrost liczby przetargów i wolumenu. Ponadto należy wskazać na utrzymujący się od kilku lat wzrost cen odbioru i przetwarzania nieczystości" - podsumowano.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)