GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. spadły o 6,1% r/r w I półr.

ISBNews
24.08.2020 10:00
A A A


Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych spadły (w cenach stałych) o 6,1% r/r i wyniosły 61,5 mld zł w I poł. 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

"W I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 61,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,1% niższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 19%). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 4,3%. Nieznacznie wyższe niż przed rokiem były nakłady na budynki i budowle (wzrost o 1,6%). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4%) jak i na środki transportu (o 24,6%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4% z 63%" - czytamy w komunikacie.

Spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 21,3% wobec wzrostu przed rokiem o 28%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,3% wobec wzrostu o 4,9%), informacji i komunikacji (o 9% wobec wzrostu o 16,4%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,4% wobec wzrostu o 30,1%), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3% wobec wzrostu o 20,8%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,1% wobec wzrostu o 33,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7% wobec wzrostu przed rokiem o 14,9%), wymienił Urząd.

"Natomiast wzrost nakładów wystąpił w obsłudze rynku nieruchomości (o 18% wobec wzrostu przed rokiem o 27,7%), w budownictwie (o 17,9% wobec spadku o 8,0%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,5% wobec wzrostu przed rokiem o 14,7%)" - czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 119 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

(ISBnews)