Forte miało 6,94 mln zł straty netto, 24,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

ISBNews
24.08.2020 18:06
A A A


Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Forte odnotowało 6,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,28 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 430,79 mln zł w I- II kw. 2020 r. wobec 575,29 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Forte w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 430 790 tys. zł, w stosunku do 575 285 tys. zł w analogicznym okresie roku 2019 (spadek o 25,1%). Sprzedaż nadwyżek płyty surowej produkowanej przez spółkę zależną Tanne w okresie sprawozdawczym wyniosła 24 825 tys. zł w porównaniu z 26 247 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 345 759 tys. zł - 80,3% sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2019 r. - 487 281 tys. zł - 84,7%). Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 85 031 tys. zł (19,7%) wobec 88 004 tys. zł (15,3%) w analogicznym okresie roku 2019"- czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 50,7% (51,15% - 1H2019), Europa Zachodnia i Północna 15,6% (20,96% - 1H2019), Polska 19,7% (15,30% - 1H2019), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 13,2% (12,30% - 1H2019).

Spółka podała, że spadek przychodów w okresie sprawozdawczym spowodowany był negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w zakresie handlu oraz zamknięciem rynków zbytu od ostatniej dekady marca. Od miesiąca maja w poszczególnych krajach Europy zaczęło postępować powolne zdejmowanie obostrzeń, co pozwoliło Grupie zrealizować sprzedaż w II kwartale na poziomie tylko 40% poniżej roku 2019. 

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 38,6%, czyli o 4,5 pkt. proc. wyżej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost marży był utrzymujący się w II kwartale wysoki kurs euro, który przy wysokim udziale sprzedaży eksportowej, a jednocześnie ponoszeniu większości kosztów w złotych, istotnie przekładał się na poziom rentowności.

Koszty sprzedaży wyniosły 100 691 tys. zł i w ujęciu liczbowym w stosunku do I półrocza 2019 roku spadły o 29 495 tys. zł. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wzrosło do 23,4% wobec 22,6% w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Wzrost obciążenia przychodów kosztami sprzedaży jest głównie spowodowany wzrostem stawek transportowych.

Koszty ogólne ukształtowały się na poziomie 26 671 tys. zł wobec 29 418 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku. Obciążenie przychodów kosztami ogólnymi wyniosło 6,2% wobec 5,1% w okresie porównawczym. Spadek ten był wynikiem zatrzymania od drugiej połowy marca fabryk z powodu pandemii oraz przejściem wszystkich pracowników na 80% czasu pracy (głównie białe kołnierzyki), bądź przestój (głównie niebieskie kołnierzyki), co istotnie ograniczyło koszty wynagrodzeń.

Forte podało, że od lipca wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami.

"Do dnia publikacji niniejszego raportu w żadnej z lokalizacji Grupy nie stwierdzono przypadku zarażenia COVID-19 oraz żadnego obszaru nie poddawano obowiązkowej kwarantannie" - zaznaczono. 

Forte podało, że poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec II kwartału 2020 roku przekroczył poziom uzgodniony z instytucjami finansującymi grupę kapitałową, jednakże zarząd ze względu na sytuację spowodowaną pandemią, uzyskał zgody wszystkich banków finansujących na odstąpienie od obliczania wskaźnika dług/EBITDA na dzień 30.06.2020 r.

"Jednocześnie zarząd podjął rozmowy z bankami w celu pozyskania ich zgód na czasowe podwyższenie wskaźnika dług/EBITDA z umownego poziomu 3,0 do poziomu 3,5 do marca 2021 roku włącznie (jako, że wskaźnik obliczany jest kwartalnie, ale na bazie danych za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych). W związku ze stabilną aktualnie sytuacją Grupy zarówno w zakresie wpływających zamówień, jak i dostępnych środków pieniężnych, zarząd zdecydował o nadpłaceniu w miesiącu wrześniu 2020 roku prolongowanych rat kapitałowych dotyczących wszystkich kredytów grupy" - podsumowano. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 3,31 mln zł wobec 5,98 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)