PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

ISBNews
29.04.2015 11:57
A A A

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej uzgodniło z przedstawicielami "niektórych wierzycieli" nowe propozycje układowe i złożyło je w sądzie, podała spółka. Nowe propozycje przewidują m.in. ustanowienie zastawu na akcjach Rafako.

"Zarząd spółki w dniu 28 kwietnia 2015 roku, w toku negocjacji dokonał ostatecznych uzgodnień z doradcami prawnymi niektórych wierzycieli finansowych w zakresie aktualizacji propozycji układowych spółki z dnia 3 listopada 2014 roku, zatwierdził ich treść jako propozycje układowe z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uzyskał w tym zakresie pozytywną opinię rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.

Zarząd złożył dziś aktualne propozycje układowe w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wykonując tym samym zobowiązanie sędziego komisarza. Jednocześnie złożony został wniosek o wyznaczenie nowego terminu zgromadzenia wierzycieli celem głosowania w przedmiocie zawarcia przez spółkę układu z jej wierzycielami, podano także.

"Aktualne propozycje układowe zostały uzgodnione z doradcami prawnymi wierzycieli finansowych jako akceptowalne, po wprowadzeniu zmian polegających na:

(i) ustanowieniu na mocy układu zawartego między spółką a wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zastawu dla każdego z wierzycieli z grupy 1, 2, 4, 5 oraz 6 na posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez PBG akcjach w spółce Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu; zastaw będzie zabezpieczał spłatę wierzytelności przysługujących wierzycielom na mocy układu;

(ii) doprecyzowaniu zapisów związanych z zabezpieczeniem obligacji, które w ramach propozycji układowych spółka planuje wyemitować oraz zaproponować ich objęcie wierzycielom z grupy 1, 3, 4, 5, i 6 celem zaspokojenia części wierzytelności objętych układem" - napisano w komunikacie.

W porównaniu z propozycjami układowymi z 3 listopada 2014 roku, wprowadzono m.in. zmiany służące doprecyzowaniu pewnych sformułowań, sposobu płatności oraz ustanowienia zastawu na akcjach Rafako.

"Spółka ustanawia zastaw na rzecz każdego z wierzycieli objętych układem z grup 1, 2, 4, 5 i 6 na zabezpieczenie spłaty rat układowych w kwotach i terminach określonych układem na 7 665 999 akcjach spółki Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu oznaczonych kodem PLRAFAK00018 zapisanych na rachunku papierów wartościowych nr 77109018670000000083399805 prowadzonym przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wszystkie zastawy mają równe pierwszeństwo. Zastawy nie będą mogły być wykonywane z uszczerbkiem dla zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie obligacji" - napisano w komunikacie.

Ponadto, zgodnie z treścią załącznika 1 do propozycji układowych spółka Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) ustanowi zastaw na rzecz każdego z wierzycieli objętych układem z grup 1, 2, 4, 5, 6 na zabezpieczenie spłaty rat układowych w kwotach i terminach określonych układem na 34 800 001 akcjach spółki Rafako. Wszystkie zastawy Multaros mają równe pierwszeństwo.

PBG posiada 42 466 000 akcji Rafako, stanowiących 61,01% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

(ISBnews)