IBnGR podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

ISBNews
29.04.2015 13:10
A A A

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski, zgodnie z którą w tym roku wyniesie on 3,5% (wobec 3,4% w ub.r.), a w kolejnym ma przyspieszyć do 3,8%.

"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,5%, co oznacza, że będzie ono nieznacznie tylko wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w kolejnych kwartałach 2015 roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w drugim kwartale PKB wzrośnie o 3,4%, a w czwartym o 3,8%. W roku 2016 prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,8%" - prognozuje Instytut.

Według prognozy Instytutu, w 2015 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4,9%. Tempo wzrostu w przemyśle powinno być przez cały rok względnie stabilne i wynosić kwartalnie w granicach 4,5-5,5%. Poprawi się koniunktura w sektorze budowlanym, w którym wartość dodana wzrośnie o 6,5%, po wzroście w roku poprzednim o 4,7%. Stabilizacji wzrostu oczekiwać należy natomiast w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany przyrost wartości dodanej w tym roku wynosi 3,3%.

"W 2016 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, według prognozy IBnGR, wartość dodana wzrośnie o 5,1%. Wzrost w budownictwie także przyspieszy i wyniesie 7,5%, w dużej mierze za sprawą realizowanych na coraz większą skalę inwestycji w drogownictwie i kolejnictwie" - prognozuje IBnGR.

Zdaniem Instytutu, tempo wzrostu popytu krajowego w 2015 roku wyniesie 5,1%, czyli nieco więcej niż w roku poprzednim, a spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 3,5%. Wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 9,2%.

"Wzrost inwestycji wynikał będzie przede wszystkim ze zwiększenia nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze przedsiębiorstw. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych. W roku 2016 popyt krajowy wzrośnie o 5,4% zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,8%), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 10,0%). W latach 2015-2016 popyt krajowy będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce" - czytamy w raporcie.

Zdaniem Instytutu, w latach 2015-2016 sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie poprawiać, co będzie efektem utrzymującego się stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 3-4%. Stopa bezrobocia powinna systematycznie się obniżać. Według prognozy IBnGR, na koniec 2015 roku bezrobocie w Polsce wynosić będzie 10,1%, natomiast rok później spadnie do poziomu 9,0%.

"Warto zwrócić uwagę, że oznacza to powrót do jednocyfrowego poziomu bezrobocia. Spadkowi bezrobocia towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia, które w skali całej gospodarki wzrośnie w latach 2015-2016 odpowiednio o 1,4% oraz 1,9%. Spadek bezrobocia sprzyjał będzie wzrostowi wynagrodzeń, które w latach 2015-2016 rosnąć powinny realnie w tempie nieco poniżej 4%" - podał Instytut.

Według prognozy IBnGR, w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku utrzymywać się będzie w polskiej gospodarce deflacja. W II kw. ceny zmniejszą się średnio o 1%., natomiast w III kw. - o 0,3%. Dopiero w IV kw. ceny wzrosną o 0,3%, a w całym roku średni poziom inflacji wyniesie -0,6%.

"W roku 2016 inflacja nadal pozostawała będzie poniżej celu inflacyjnego NBP, a jej średni poziom wyniesie 1,1%" - podał również Instytut.

Zdaniem IBnGR, w roku 2015 tempo wzrostu eksportu w Polsce wyniesie 6,5%, natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 9,7%. Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie pozostawał ujemny. W roku 2016 spodziewać się należy nieznacznego przyspieszenia wzrostu eksportu, którego przyrost wyniesie 7,0% oraz dodatniej dynamiki importu, który wzrośnie o 10,9%. Sytuacja w handlu zagranicznym kształtowana będzie przede wszystkim przez stan koniunktury w Unii Europejskiej, dlatego przyspieszenie tempa wzrostu polskiego eksportu do prognozowanego poziomu w latach 2015-2016 warunkowane jest poprawą sytuacji gospodarczej u naszych najważniejszych partnerów handlowych, podał również Instytut.

W ocenie IBnGR, w latach 2015-2016 spodziewać się należy nieznacznej aprecjacji złotego wobec euro i dolara. Ze względu na utrzymujące się niskie stopy procentowe tendencja aprecjacyjna nie będzie jednak tak wyraźna, jak wydawać się to mogło kilka lat temu. W 2015 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,0 oraz 3,7 zł, natomiast w 2016 roku średni kurs euro wyniesie 4,0 zł, a średni kurs dolara 3,8 zł.

(ISBnews)