Liczba upadłości ogłoszonych w 2014 r. spadła do 827, 1/4 w budownictwie

ISBNews
08.06.2015 12:41
A A A

Warszawa, 08.06.2015 (ISBnews) - Sądy gospodarcze w Polsce wydały 827 orzeczeń o upadłościach firm w 2014 roku, co oznacza, że ich liczba w stosunku do dwóch poprzednich lat zmalała (899 w 2012 roku i 895 w 2013), ale jednocześnie jest wyższa niż w latach 2007-2011. Biorąc pod uwagę fakt, że na koniec III kw. ub. roku zarejestrowanych było 4,1 mln podmiotów gospodarczych, to upadłe stanowiły zaledwie 0,02% ogółu, wynika z raportu "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2014 roku", opracowanego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Centrum Finansowego Banku BPS.

Zdecydowana większość, bo aż 709 na 827 upadłości, prowadzono w trybie likwidacyjnym, czyli zakładającym likwidację majątku niewypłacalnych dłużników w celu zaspokojenia ich wierzycieli. W pozostałych przypadkach sądy orzekały upadłości układowe, przewidujące możliwość zawarcia układu między obiema stronami.

"Ta struktura może ulec zmianie, z uwagi na wejście w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Celem tego postępowania będzie uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Jednym z rodzajów restrukturyzacji będzie również postępowanie sanacyjne, które ma zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i przewrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań"- powiedział dyrektor departamentu prawno -legislacyjnego KPF mecenas Marcin Czugan, cytowany w komunikacie.

Prawie jedno na cztery (23,15%) przedsiębiorstwa, wobec których sądy orzekły w 2014 roku upadłość, pochodziły z sektora budowlanego. W porównaniu z rokiem 2013 oznacza to istotny spadek, biorąc pod uwagę, że wówczas firmy budowlane wśród upadłych stanowiły blisko 1/3 ogółu (29,8%). Przez "sektor budowlany" rozumieć należy podmioty, realizujące projekty związane ze wznoszeniem budynków, przedsięwzięcia inżynierii lądowej i wodnej (drogi, tunele, mosty), a także budowę rurociągów i sieci przesyłowych.

Firmy stricte budowlane i produkujące dla tej branży stanowiły 35,7% ogółu zarejestrowanych w 2014 upadłości przedsiębiorstw. Z kolei 8,5% upadłych to podmioty, których działalność polega na przetwórstwie żywnościowym i sprzedaży żywności i napojów - w tym detalistów i hurtowników. W strukturze branżowej upadłości znaczący udział odnotowano ponadto w działalności firm transportowych - 4,34%, działalności związanej z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami ? 4,01% ogółu upadłości w 2014, hotelarstwie i gastronomii ? 3,37% oraz w działalności doradczej ? 3,05%.

"Warto również podkreślić, że w 2014 roku doszło do upadłości ośmiu podmiotów, świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia, w tej liczbie dwóch szpitali i sześciu przypadków specjalistycznej praktyki lekarskiej' - czytamy także.

"Problem upadłości osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jest zdecydowanie bardziej złożony i liczba ich upadłości nie odzwierciedla skali problemu ich bankructw. Zdolności upadłościowej nie posiada bowiem każda bankrutująca i racjonalnie oceniana przez wierzycieli jednostka gospodarcza. Powiązania biznesowe przedsiębiorstw z różnych sektorów wywołują efekt domina w ponadsektorowym przenikaniu problemów. Powoduje to, że upadłości firm budowlanych oddziałują negatywnie na inne, kooperujące branże, takie jak przetwórstwo przemysłowe, usługi i handel" - zauważa autor raportu dr Paweł Antonowicz z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dane zaprezentowane w raporcie "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2014 roku" pochodzą z publikacji orzeczeń sądowych w Monitorze Gospodarczym i Sądowym i z Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowanie jest wspólnym projektem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowego Banku BPS.

(ISBnews)