GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 1,6% r/r do 4,04 mld zł w I kw.

ISBNews
19.06.2015 14:22
A A A

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Wynik finansowy netto sektora bankowego wzrósł o 1,6% r/r do 4,04 mld zł w I kwartale 2015 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

"Zysk netto w I kw. 2015 r. osiągnęło 616 banków, a stratę netto poniosło 13 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 11 banków komercyjnych (w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 2 banki spółdzielcze" - czytamy w raporcie.

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 2,5% do 14,44 mld zł, głównie dzięki wynikom z tytułu: różnic kursowych oraz aktywów i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat. Ponadto, w I kwartale 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 141,5% i wyniosły 0,3 mld zł, podał GUS.

Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,2% do poziomu 8,66 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 3,29 mld zł (spadek o 3,6%).

"Poprawa wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej była wartościowo większa niż skala wzrostu kosztów działania banków oraz kosztów amortyzacji i rezerw przy niższych kosztach odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,9% i osiągnął wartość 5,0 mld zł" - czytamy także.

Koszty działania banków wzrosły o 5% r/r do 7,11 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 52,8%, tj. 3,76 mld zł (wzrost o 0,5%), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu ponad dwukrotnie wyższych wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 10,7% do 3,36 mld zł.

GUS podał, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 1,74 mld zł (o 5,5% mniej niż rok wcześniej), z czego 99,6% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy wzrosły o 70,8% do 0,2 mld zł.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2015 r. wyniosła 1566,6 mld zł i była o 8,5% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 marca 2015 r. wyniosła 1 009,3 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

"Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,9% tej kwoty i wyniosły 917,2 mld zł (wzrost o 7,8%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 308,3 mld zł (wzrost o 7,6%), a dla gospodarstw domowych ? 603,3 mld zł (więcej o 7,8%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (57,8%) zaciągnięte przez MSP. Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone głównie na nieruchomości mieszkaniowe (367,9 mld zł, w tym 144,1 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (119,5 mld zł)" - czytamy dalej w materiale.

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych osiągnęły wartość 933,7 mld zł (wzrost o 9,4%) na koniec marca br., z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 853,9 mld zł (wzrost o 10,3%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 79,8 mld zł (wzrost o 0,9%).

"W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 8,2%, a depozytów terminowych o 10,6%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,0%, a depozytów terminowych o 8,7%. Wartość depozytów terminowych sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 29,2%, a bieżących zmniejszyła się o 28,1%" - podano także.

Kapitały własne zwiększyły się o 8,4% do 169,0 mld zł, a ich udział w pasywach nie zmienił się i wyniósł 10,8%.

Działalność operacyjną w końcu marca 2015 r. prowadziło 629 banków (o 8 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 66 (o 2 mniej), o tyle samo, do 56, zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. Liczba oddziałów instytucji kredytowych nie zmieniła się i wyniosła tak jak rok wcześniej 28. Ponadto funkcjonowało 563 banki spółdzielcze (o 6 mniej niż w końcu marca 2014 r.).

(ISBnews)