Grupa AB wyemitowała obligacje serii AB02 290720 o wartości nom. 70 mln zł

ISBNews
31.07.2015 07:27
A A A

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Grupa AB wyemitowała 7 tys. niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70 mln zł, podała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji AB S.A. w trybie emisji niepublicznej" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. AB informowało, że podpisało aneks do umowy z Bankiem Pekao zwiększający maksymalną wartość programu emisji obligacji do 200 mln zł ze 100 mln zł. Spółka podkreślała wówczas, że pozostałe założenia programu, przyjętego 18 lipca 2014 r. nie uległy zmianie.

"Cena emisyjna obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup obligacji nastąpi w dniu 29 lipca 2020 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 150 pb. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych" - czytamy dalej.

Wartość zaciągniętych zobowiązań AB S.A. na 30 czerwca 2015 roku wynosi 481,46 mln zł. Ostateczna, zaudytowana wartość zobowiązań zostanie podana do publicznej wiadomości w raporcie rocznym 18 września 2015 roku.

"W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, emitent planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%" - napisano także w komunikacie.

Spółka planuje wprowadzić te obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. Jest liderem w regionie CEE. Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)