Podmiot zal. Kruka zawarł umowę emisji obligacji o wartości do 249,5 mln zł

ISBNews
01.08.2016 08:20
A A A

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - ProsperoCapital, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę emisji obligacji uprzywilejowanych o wartości do 249,5 mln zł w celu sfinansowania nabycia trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln euro, podała spółka.

"Stronami umowy emisji obligacji są ProsperoCapital, International Finance Corporation (podmiot Grupy Banku Światowego) z siedzibą w Waszyngtonie (IFC) oraz podmiot zależny emitenta, InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie (ICM) (obydwa podmioty zwane inwestorami). Na podstawie umowy emisji obligacji ProsperoCapital wyemituje imienne obligacje uprzywilejowane (obligacje uprzywilejowane) o wartości do 255 mln RON (249,5 mln PLN według kursu NBP z dnia 29 lipca 2016 r.). Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie ceny nabycia wierzytelności a także na pokrycie wszelkich innych wydatków, które ProsperoCapital poniesie zgodnie z umową emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

Inwestorzy złożą zapisy na obligacje uprzywilejowane emitowane na sfinansowanie ceny proporcjonalnie do ich udziału w inwestycji, tj. 33% w przypadku IFC oraz 67% w przypadku ICM. Emisja jest uzależniona od potwierdzenia przez inwestorów wobec ProsperoCapital, że wszystkie warunki zawieszające wymienione w umowie zostały spełnione, podano również.

Okres zapadalności obligacji uprzywilejowanych wynosi 72 miesiące licząc od dnia przypadającego pięć dni roboczych od dnia złożenia przez ProsperoCapital oferty objęcia obligacji (data emisji) lub późniejszego terminu ustalonego wspólnie przez ProsperoCapital i inwestorów.

"Odsetki od obligacji uprzywilejowanych będą wypłacane inwestorom w odstępach miesięcznych. Kwota odsetek uzależniona będzie od przepływów pieniężnych netto z tytułu windykacji wierzytelności, i będzie obliczana według wzoru określonego w umowie emisji obligacji" - czytamy dalej.

W maju Kruk podpisał z podmiotami z Grupy Eurobank umowę na nabycie portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro. Nakłady Kruka w transakcji wyniosą 46 mln euro i będą pomniejszone o korekty zawarte w umowie. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie Kruk Romania SRL.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)