Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w konsultacjach, przyjęcie w X br.

ISBNews
01.08.2016 10:58
A A A

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR), we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i skierowało go do konsultacji społecznych, podał resort. Założenia do Strategii to m.in. wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu bliskiego 2% PKB, średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2% oraz wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB. Łączne zaangażowanie środków na realizację Strategii szacowane jest na ok. 1,5 bln zł.

"Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym to cel główny Strategii. Ma on zostać osiągnięty za pomocą trzech celów szczegółowych, obejmujących pięć filarów rozwoju polskiej gospodarki, tj. reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz rozwój społeczny i regionalny" - czytamy w komunikacie.

Łączne zaangażowanie środków na realizację Strategii szacowane jest na ok. 1,5 bln zł. Zakłada się, że będą to zarówno środki publiczne (krajowe ? m.in. budżet państwa, samorządów; zagraniczne ? np. fundusze UE), jak i prywatne ? kapitał sektora bankowego, polskich firm, zagranicznych inwestorów i instytucji finansowych zaangażowanych w realizację projektów w naszym kraju. Zasadniczą rolę w mobilizacji kapitału odegra Polski Fundusz Rozwoju, podano również.

"Wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ? to kluczowe cele, jaka stawia sobie rząd do 2020 r. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20-22% w 2020 r. (18% w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.)" - wskazano także.

Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.:

- wzrost inwestycji do poziomu ponad 25% PKB ,

- wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu bliskiego 2% PKB,

- wzrost wydajności pracy do 80% średniej UE,

- średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2%,

- udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10%,

- wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB.

"W najbliższych miesiącach odbędą się szerokie konsultacje społeczne, a w październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji Strategii przez rząd" - czytamy dalej.

Resort przypomina, że prace nad Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będącego bazą Strategii, rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym br. Plan został przyjęty przez rząd i ruszyły, prowadzone wspólnie z innymi resortami, prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W lipcu powstał projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Ważne jest, by w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej osób. Dlatego zaplanowano liczne spotkania branżowo-tematyczne, jak i konferencje adresowane do poszczególnych środowisk, w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk samorządowych, naukowych i innych. Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać też drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju lub korzystając z adresu strategiarozwoju@mr.gov.pl. Zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi i sugestie, zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)