Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
31.08.2017 18:41
A A A

Bioton odnotował 18,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 1,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotował 7,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 10,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

i2 Development odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w I połowie 2017 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 17,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI.

Introl odnotował 5,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 0,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11bit studios według wstępnych danych miał 0,27 mln zł zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 6,57 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 8,67 mln zł wobec 11,87 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Famuru podjęła uchwały w sprawie powołania Bartosza Bielaka do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa oraz zwiększenia liczby członków zarządu z dotychczasowych pięciu do sześciu, poinformowała spółka.

Emisja akcji serii L Qumaka o wartości nominalnej 30 mln zł, zrealizowana w ramach subskrypcji prywatnej doszła do skutku, poinformowała spółka.

Grupa Trakcja ocenia, że spadek działalności na rynku litewskim, który negatywnie wpłynął na wyniki I półrocza ma charakter przejściowy, poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Jednocześnie spółka kontynuuje dywersyfikację działalności i spodziewa się, że w wynikach całego roku widoczny będzie pozytywny wpływ segmentu drogowego i energetycznego.

Ferrum zawarł z MW Asset Management (MWAM), Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) - należącym do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Mezzanine Funduszem Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Mezzanine FIZAN) - zarządzanym przez Credit Value Investments (CVI) oraz kontrolowaną przez FIPP spółką celową Watchet porozumienie w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań, podała spółka.

Vivid Games podtrzymuje swoje cele strategiczne. Środki z emisji obligacji, pozwolą nie tylko na rozwój działalności, ale również gotowość do wykorzystania okazji rynkowych, poinformował ISBnews wiceprezes Jarosław Wojczakowski.

KSG Agro odnotowało 2,96 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,11 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Program globalnych kwitów depozytowych (GDR) Banku Millennium dobiega dziś końca ze względu na rezygnację banku BNY Mellon z funkcji banku depozytariusza, podał Bank Millennium.

Boryszew liczy na utrzymanie dotychczasowej aktywności w zakresie prac R&D i złożenie podobnej liczby wniosków o dofinansowanie w II połowie roku, co w pierwszym półroczu, poinformował prezes Jarosław Michniuk. W I poł. 2017 r. Boryszew złożył 11 wniosków, w których wartość projektów wyniosła 250 mln zł, podano także.

Boryszew cały czas rozważa możliwość wypłaty dywidendy za 2017 r., ale decyzja dotycząca rekomendacji w zakresie jej wypłaty zostanie podjęta pod koniec roku, poinformował prezes Jarosław Michniuk.

Wartość zawartych dotychczas przez Boryszew nowych nominacji, w ramach których produkcja seryjna rozpoczyna się od przyszłego roku wynosi ok. 40 mln zł w 2018 r., 120 mln zł w 2019 r. i ok. 140 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Jarosław Michniuk. Boryszew dotychczas nie podawał wartości pozyskanych nowych nominacji.

Przychody ze sprzedaży CCC wyniosą 4-4,2 mld zł w tym roku, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Dariusza Miłka.

Apator podpisał umowę z Energą Operator - spółką zależną Energi - na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej za 16,1 mln zł z opcją zwiększenia zamówienia o 20%, podała spółka.

CCC podtrzymało plan zwiększenia powierzchni sprzedaży w II połowie roku o 70 tys. m2, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Marcina Czyczerskiego. Capex na sklepy wyniesie w tym roku ok. 150 mln zł.

Apetyt PZU SA na akwizycje został mocno ograniczony po zakupie aktywów bankowych, ale zarząd nie wyklucza takiej akwizycji w całej grupie, jeśli nadarzy się okazja inwestycyjna, poinformowali przedstawiciele PZU.

Wielton podpisał z LLC MAN Truck and Bus Production RUS umowę ramową na dostawę komponentów i części do montażu pojazdów w Rosji, podała spółka. Maksymalna wartość umowy w okresie do końca 2018 r. to 5 mln euro.

ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony Weiss.

Boryszew przygotowuje nowy program inwestycyjny dla Impexmetalu - ma on pozwolić na wzrost mocy produkcyjnych i wzrost marż, poinformował prezes Jarosław Michniuk.

Katarzyna Iwuć zrezygnowała z funkcji członka zarządu Mennicy Polskiej, podała spółka. Zarząd pracuje w składzie jednoosobowym.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie chce narzucać Bankowi Pekao polityki dywidendowej i zamierza zaczekać na propozycje zarządu Pekao odnośnie planów podziału zysku, poinformował prezes PZU Paweł Surówka.

Zakład galwanizacyjny w Toruniu Boryszewa może zostać uruchomiony w I połowie 2019 r., ale ostateczny termin będzie uzależniony od uzyskanych nominacji produktowych, poinformował dyrektor ds. segmentu automotive Cezary Pyszkowski.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planuje przedstawić na początku listopada zaktualizowaną strategię grupy, w tym strategię produktową, poinformował prezes PZU Paweł Surówka.

HubStyle podpisał list intencyjny z OTCF, właścicielem marki 4F, podała spółka. Podmioty będą współpracować w ramach dystrybucji marki Cardio Bunny w Polsce i za granicą.

ABC Data rozmawia o dalszym rozszerzaniu współpracy z chińskim producentem Xiaomi, w tym na kolejne rynki, poinformowała prezes ABC Data Ilona Weiss.

Boryszew podtrzymuje prognozę zysku netto i EBITDA na 2017 r., pomimo spodziewanej aprecjacji złotego, poinformował prezes Jarosław Michniuk.

Göran Eklund zostanie członkiem zarządu i obejmie stanowisko dyrektora finansowego Arctic Paper 1 września br., zastępując Małgorzatę Majewską-Śliwę, podała spółka.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 58,86 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 4% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła o 0,4 pkt proc. r/r do 7,2%, podał bank.

Orbis zawarł zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu "ibis budget Toruń" i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej niedokończonym budynkiem, który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", za łączną cenę netto 11 mln zł na rzecz Cube, podała spółka.

Zarządzanie Sezam, spółka współkontrolowana przez BBI Development i "Społem" Warszawską Spółdzielnię Spożywców, będąca komplementariuszem realizującej projekt Centrum Marszałkowska spółki Zarządzanie Sezam Nowy Sezam dokonała emisji 50 000 obligacji na okaziciela serii A,o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podało BBI.

The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, ustalił cenę emisji i sprzedaży oferowanych akcji na 12 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej, podała spółka. Przydział akcji nastąpi do 8 września, a jeszcze w 2017 r. spółka zamierza zadebiutować na NewConnect.

Rawlplug odnotował 17,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 21,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projprzem odnotował 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 2,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland odnotował 1,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 15,01 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex odnotował 109,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 94,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fortuna Entertainment Group odnotowała 2,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja wyniósł 1 851 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) na 30 czerwca 2017 r., podała spółka.

4Fun Media odnotowało 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowała 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BGŻ BNP Paribas odnotował 81,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 33,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 21,6 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 20,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 66,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 31,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 83,97 mln zł wobec 50,17 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo odnotowało 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 128,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Trakcja odnotowała 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 148,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 131,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZU odnotował 506 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 168 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź kontynuuje prace wiertnicze na koncesji na poszukiwanie soli magnezowo-potasowych w okolicach Pucka, a Darley Energy Poland uważa za "jedną z wielu firm", z którą możliwa byłaby współpraca przy tym projekcie, poinformowała ISBnews Justyna Mosoń z biura prasowego koncernu.

(ISBnews)