Rząd przyjął program dla infrastruktury kolejowej do 2023 r. warty 23,8 mld zł

ISBNews
16.01.2018 13:53
A A A

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" na którego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym z budżetu państwa ok. 21 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Program zapewni wieloletnie dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r., zwłaszcza w obszarze utrzymania i remontów, ponoszonych przez jej zarządców, którzy udostępniają ją oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej, w sposób zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, podało CIR.

"Głównym beneficjentem programu będą PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a także czterej zarządcy infrastruktury kolejowej (wskazani w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 6 lipca 2016 r. w sprawie strategicznego znaczenia infrastruktury kolejowej): PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ?Euroterminal Sławków" Sp. z o.o., CARGOTOR Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

W dalszej kolejności beneficjentami programu będą organizatorzy przewozów kolejowych i przewoźnicy kolejowi, a docelowo: pasażerowie i pozostali klienci kolei.

"Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym z budżetu państwa ok. 21 mld zł" - czytamy także.

Według CIR, realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury kolejowej, co powinno zachęcić do korzystania z kolei podróżnych i innych użytkowników (np. przewoźników towarów). Przewiduje się też skrócenie czas przejazdu koleją oraz zmniejszenie liczby awarii i usterek technicznych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo podróżnych oraz wzrośnie konkurencyjność tej gałęzi transportu. Kolej, jako alternatywa wobec innych gałęzi transportu, to także mniejsze obciążenie środowiska emisją dwutlenku węgla, a w efekcie czystsze powietrze.

"Wykonanie programu umożliwi też częściową likwidację zaległości utrzymaniowo-remontowych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA. Zostaną też wyznaczone nowe kategorie linii kolejowych, co zapobiegnie degradacji niektórych z nich, a w rezultacie będzie sprzyjało poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów dotychczas zmarginalizowanych" - czytamy dalej.

Program, umożliwiając zawieranie wieloletnich umów na utrzymanie i remonty linii kolejowych, pozwoli też na efektywniejsze planowanie oraz zlecanie prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim. Dzięki temu krajowy rynek wykonawców (głównie firm budowlanych) będzie mógł lepiej przygotować się do realizacji kontraktów remontowo-utrzymaniowych, czytamy także.

"Wykonawcą programu będzie minister do spraw transportu. Do końca marca każdego roku będzie on składał Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok, a do końca maja 2024 r. - przedłoży rządowi raport końcowy z realizacji programu" - czytamy również.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), program uznano za strategiczny dla rozwoju sektora transportu kolejowego. Jest on także spójny ze Strategią rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

(ISBnews)