Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

ISBNews
12.03.2018 09:32
A A A

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Wartość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego wyniosła 205,7 mld zł na koniec 2017 r. i wzrosła w ujęciu rocznym o 5 mld zł. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank.

"W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (51,6% portfela na koniec 2017 roku), a ich wolumen w ciągu roku utrzymał się na stabilnym poziomie. Wzrost portfela kredytów mieszkaniowych złotowych został prawie w całości skonsumowany spadkiem wolumenu portfela kredytów mieszkaniowych walutowych, który pozostawał pod istotnym wpływem efektu kursowego" - czytamy w sprawozdaniu.

W 2017 roku odnotowano wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,4 mld zł oraz kredytów gospodarczych o 3,6 mld zł.

W strukturze terminowej kredytów i pożyczek udzielonych klientom dominującą rolę odgrywają kredyty długoterminowe (78% portfela), których wolumen wzrósł w stosunku do 2016 r. o 1 pkt proc. r/r, natomiast kredyty krótkoterminowe odnotowały ujemną dynamikę na poziomie -1 pkt proc. r/r i ich udział w strukturze wyniósł 22%, podano także.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł 1 620 mln zł w 2017 r. i był na zbliżonym poziomie (-0,2% r/r) na skutek poprawy odpisów na portfelu kredytów mieszkaniowych.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2017 roku wyniosły odpowiednio 5,5% (wzrost o 0,4 pkt proc. w stosunku do 2016 roku) i 67% (wzrost o 1,5 pkt proc. w stosunku do 2016 roku), dzięki poprawie jakości na kredytach gospodarczych oraz prowadzonej konsekwentnie polityce sprzedaży wierzytelności trudnych.

Koszt ryzyka na koniec 2017 roku ukształtował się poziomie 0,71% i był korzystniejszy o 0,04 pkt proc. w stosunku do 2016 roku dzięki poprawie wyniku na kredytach mieszkaniowych i gospodarczych.

Zobowiązania klientów stanowią podstawowe źródło finansowania aktywów. Ich poziom na koniec 2017 roku wyniósł 218,8 mld zł i od początku roku wzrósł o 13,8 mld zł.

"W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności (69,1% portfela na koniec 2017 roku), przy wzroście udziału zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych oraz zobowiązań wobec jednostek budżetowych. W 2017 roku zmianie uległa struktura terminowa zobowiązań wobec klientów. Wartość zobowiązań o terminie zapadalności do 1 miesiąca włącznie wzrosła o 22,7 mld zł i stanowiła 72% wszystkich zobowiązań wobec klientów na koniec 2017 roku. Dla pozostałych terminów wymagalności odnotowano spadek udziału związany z migracją środków pieniężnych z lokat terminowych na depozyty bieżące i do TFI" - podał także bank.

Liczba rachunków bieżących osób fizycznych przekroczyła 7 mln sztuk na koniec ub. roku. Liczba klientów wzrosła o prawie 300 tys. głównie w segmencie klientów indywidualnych. Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej IKO wzrosła do ponad 2 mln na koniec 2017 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)