Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,9% w tym roku i do 3,5% w 2019 r.

ISBNews
12.03.2018 09:45
A A A

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,9% na koniec tego roku i dalej do 3,5% na koniec 2019 r. oraz do 3,3% rok później (wobec 4,8% na koniec 2017 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W projekcji z listopada ub.r. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 4,1% na koniec 2018 r. oraz do 3,9% rok później.

"Obniżające się bezrobocie, wysoka liczba ofert pracy oraz malejące prawdopodobieństwo utraty pracy przyczynią się w horyzoncie projekcji do utrzymania się wysokiej dynamiki wynagrodzeń przewyższającej tempo wzrostu wydajności pracy" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

"Przyszły zasób siły roboczej w Polsce pozostaje największym wewnętrznym źródłem ryzyka dla scenariusza centralnego projekcji. Wiąże się to z trudnością w ocenie skali dezaktywizacji zawodowej osób, które uzyskają uprawnienia emerytalne zgodnie z obowiązującą ustawą obniżającą wiek emerytalny. W projekcji przyjęto, że korzystna koniunktura na rynku pracy skłoni większość z osób dotychczas aktywnych zawodowo do pozostania na rynku pracy, ale szacunki te obarczone są dużą niepewnością" - napisano też w raporcie.

Według banku centralnego, trudno również ocenić w jakim stopniu obserwowane obecnie pozytywne zmiany strukturalne na rynku pracy prowadzące do wzrostu aktywności zawodowej osób w grupie wiekowej 45-59/64 lat będą w horyzoncie projekcji kontynuowane.

NBP przewiduje, że liczba pracujących wzrośnie o 0,9% w tym roku, a następnie o 0,7% w 2019 r. i o 0,3% w 2020 r. (po wzroście o 1,7% w ub.r.)

Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2018-2020 odpowiednio: 4,7%, 4,5% i 4,2% (wobec 5,1% w 2017 r.).

"Problemy przedsiębiorstw z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, związane z niedostateczną podażą wolnej siły roboczej, będą przekładać się na wzrost dynamiki wynagrodzeń, która będzie przewyższała wzrost wydajności pracy. W konsekwencji dynamika jednostkowych kosztów pracy przyśpieszy i w latach 2018-2020 będzie kształtować się na poziomie zbliżonym do 3,5% r/r" - czytamy dalej.

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 3,3% w 2018 r., o 3,7% w 2019 r. oraz o 3,5% w 2020 r. (po wzroście o 2,5% w ub.r.) Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy - odpowiednio o: 3,3%, 3,1% i 3,3% (wobec 2,9% wzrostu w 2017 r.).

(ISBnews)