Ferro podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 27,2 mln zł

ISBNews
20.03.2018 08:47
A A A

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł.

"Na podstawie analizy wyniku kontroli przeprowadzonej przez doradcę podatkowego spółki zarząd spółki ocenił, iż ze względów ostrożnościowych zasadnym jest zawiązanie rezerwy, na którą składa się potencjalna należność główna w kwocie 19 254 600 zł i odsetki wyliczone na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 7 952 941 zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki podtrzymuje, iż spółka nadal nie zgadza się z tezami postawionymi w wyniku kontroli i zamierza podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu spółki oraz jej akcjonariuszy.

"Zarząd spółki informuje, iż zakwestionowane w wyniku kontroli działania spółki związane były z przejęciem przez spółkę w 2011 r. czeskiej spółki Novaservis a.s., będącej liderem na czeskim rynku oraz drugim graczem na słowackim rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Struktura transakcji przejęcia Novaservis a.s. przewidywała nabycie jej poprzez podmiot specjalnego przeznaczenia, będący spółką prawa czeskiego działającą pod firmą ZQS Czech, s.r.o. [...] W ramach działań zmierzających do nabycia Novaservis a.s., spółka ZQS Czech, s.r.o. otrzymała od spółki pożyczkę w kwocie 800 mln CZK. [...] Po zamknięciu transakcji nabycia akcji Novaservis a.s. struktura właścicielska podmiotów czeskich przedstawiała się w taki sposób, że spółka była właścicielem 100% udziałów w spółce ZQS Czech, s.r.o., która posiadała 100% akcji w Novaservis a.s." - czytamy w komunikacie.

Po przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji Novaservis a.s. spółka podjęła działania mające na celu uproszczenie powyższej struktury. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostało połączenie konsolidacyjne spółek Novaservis a.s. oraz ZQS Czech, s.r.o., w wyniku którego Novaservis a.s. przejęła ZQS Czech, s.r.o., w związku z czym wszelkie prawa i obowiązki ZQS Czech, s.r.o. przeszły na Novaservis a.s. Następnie spółka podjęła decyzję o rozliczeniu należności od Novaservis spol. s.r.o. poprzez podniesienie kapitału zakładowego w Novaservis spol. s.r.o. oraz dokonanie umownego potrącenia zobowiązania spółki do opłacenia kapitału zakładowego ze zobowiązaniem pożyczkowym Novaservis spol. s.r.o., podano również.

"Spółka wskazuje, iż celem opisanych powyżej czynności było wyłącznie rozszerzenie działalności spółki na rynki zagraniczne, a dalej uproszczenie struktury udziałowej, która powstała po przeprowadzeniu transakcji. Zarząd spółki pragnie raz jeszcze podkreślić, iż w wyniku opisywanej transakcji spółka nie uzyskała jakiejkolwiek oszczędności podatkowej. Na moment przeprowadzenia transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz praktyką ich stosowania przez organy podatkowe, transakcja rozliczenia należności od Novaservis spol. s.r.o. z podwyższeniem kapitału zakładowego w tej spółce była neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych, co było potwierdzone stanowiskiem renomowanego doradcy podatkowego" - podsumowano.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)