LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

ISBNews
16.05.2018 18:48
A A A

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia całości zysku za 2017 rok wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka.

"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki, poziom zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych (prawie 500 mln zł) oraz konieczność spłaty zadłużenia, wynikającą z przypadającego na bieżący rok zakończenia programu emisji obligacji, zarząd rekomenduje przeznaczenie 100% zysku netto wypracowanego przez LW "Bogdanka" S.A. w roku 2017 na kapitał zapasowy" - czytamy w uzasadnieniu podziału zysku za 2017 rok.

Spółka podała, że ze względu na specyfikę i zmienność trendów na rynku węgla, priorytetem zarządu jest "zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego spółki w kontekście przewidzianych w strategii długoterminowych planów związanych z uzyskaniem dostępu do nowo pozyskanych złóż węgla oraz utrzymania poziomu produkcji wynikającego z przyjętego do realizacji 'scenariusza elastycznego rozwoju', a co za tym idzie konieczności wykonywania znacznej liczby wyrobisk oraz utrzymania i modernizacji posiadanego parku maszynowego".

Zarząd wskazał również w uzasadnieniu, że przyjęta rekomendacja wynika ponadto z konieczności wykupu w br. obligacji o łącznej wartości 300 mln zł, wyemitowanych w ramach programu z 23 września 2013 r. ( kapitał pozostający do spłaty wynosi 225 mln zł) oraz obserwowanego w ostatnich latach "negatywnego sentymentu" obecnych na rynku instytucji finansowych do finansowania inwestycji w górnictwie węgla kamiennego.

"Biorąc powyższe pod uwagę, spółka musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia znacznej części środków pieniężnych niezbędnych do rozbudowy zakładu górniczego OG 'Ludwin' (złoże Ostrów) we własnym zakresie" - czytamy także.

Spółka podała, że zgodnie z przyjętą w ub. roku strategią LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycia Grupy Enea do 2025 r. (perspektywa do 2030 roku) LW Bogdanka zamierza w perspektywie średnio - i długoterminowej pozostać spółką dywidendową.

"Zamiarem zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu spółki, sporządzonych zgodnie z MSSF" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto LW Bogdanka w 2017 r. wyniósł 673,28 mln zł wobec 175,9 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)