Grupa AB wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,8 mln zł

ISBNews
24.10.2018 08:43
A A A

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa AB dokonała emisji 1 080 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 10 800 000 zł, podała spółka.

"Emisja obligacji nastąpiła w miejsce 1 080 sztuk obligacji serii AB01 120819, nabytych przez emitenta w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup obligacji nastąpi 23 października 2023 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 2,5%. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Warunki emisji nie odbiegają od warunków rynkowych, podano również.

"Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, wynosi 811 949 tys. zł, w tym 6 404 tys. zł zobowiązań przeterminowanych" - czytamy dalej.

W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, AB planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki, obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%, wskazano także.

"Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst" - podsumowano.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)