ABC Data miało 68,57 mln zł straty netto, 38,09 mln zł straty EBIT w 2018 r.

ISBNews
29.04.2019 07:39
A A A

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 68,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 69,45 mln zł wobec 25,41 mln zł zysku rok wcześniej.

"Planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data [do spółki należącej do ALSO Holding AG] prowadzić będzie do zmiany dotychczasowej działalności spółki. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018, przedsiębiorstwo ABC Data zostało więc zaklasyfikowane jako aktywo przeznaczone do zbycia. W efekcie tej decyzji zdecydowaliśmy o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu wysokich odpisów. Z tego względu grupa kapitałowa wykazała ujemny wynik netto za 2018 rok w wysokości 69,5 mln zł. Dokonane przeszacowania miały jednak charakter księgowy, bez wpływu na przepływy gotówkowe" - napisała prezes Ilona Weiss w piśmie dołączonym do raportu.

W skonsolidowanym bilansie środki pieniężne na koniec 2018 roku wynosiły 97,4 mln zł, co oznacza wzrost o 54,3 mln złotych w porównaniu z końcem 2017 roku.

"Co istotne, w okresie sprawozdawczym dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej grupy wzrosły do poziomu 23,4 mln zł z 0,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku" - dodała.

Strata operacyjna wyniosła 38,09 mln zł wobec 52,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4468,02 mln zł w 2018 r. wobec 4491,15 mln zł rok wcześniej.

"Od strony biznesowej, w 2018 roku kontynuowaliśmy rozwój grupy w oparciu o wcześniej obrane kierunki działań. W efekcie grupa wypracowała 4,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 255,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Uwzględniając opisane powyżej uwarunkowania, wynik ze sprzedaży, tylko nieco niższy niż rok wcześniej, należy uznać za optymalny w tych okolicznościach" - podsumowała prezes.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)