Komputronik złożył plany restrukturyzacyjne wraz z projekcją finansową

ISBNews
01.09.2020 10:05
A A A

Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne wraz z projekcją przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, podała spółka. W wariancie bazowym Komputronik oczekuje, że zanotuje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

"Ze względu jednak na fakt, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego plan restrukturyzacyjny nie został zatwierdzony przez sędziego komisarza, który ma możliwość ingerencji w treść planu, a także na fakt, że zatwierdzony plan restrukturyzacyjny, zgodnie z przepisami art. 318 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne 'może być zmieniany w toku jego realizacji, stosownie do zmiany okoliczności sprawy', emitent podkreśla, że załączone dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych emitenta, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych" - podkreślono w komunikacie.

Spółka planuje podjąć szereg działań restrukturyzacyjnych, których celem będzie poprawa sytuacji finansowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji.

"Zgodnie z przygotowanymi projekcjami, umożliwi to emitentowi regulowanie zobowiązań w zakładanych terminach oraz poprawi wyniki finansowe spółki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Część środków restrukturyzacyjnych stanowić będzie kontynuację działań podjętych przez emitenta jeszcze przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacyjnego" - czytamy dalej.

Jednym z kluczowych środków restrukturyzacyjnych będzie poprawa zarządzaniem kapitałem obrotowym netto spółki, poprzez skrócenie czasu rotacji należności, optymalizację stanu towarów oraz wydłużenie okresu spłaty zobowiązań w drodze zwiększenia źródeł finansowania, co pozwoli na odbudowę kredytów kupieckich od kontrahentów.

"Dzięki ukierunkowaniu na nowy profil klienta docelowego, emitent będzie mógł skupić swoją działalność na najbardziej rentownych kanałach i produktach (w tym zwiększeniu udziału usług w przychodach), co umożliwi odbudowę wyników finansowych przy mniejszej skali działalności. Kontynuowane będą podjęte już działania optymalizacyjne w zakresie redukcji kosztów wynagrodzeń, najmu placówek handlowych oraz wykorzystania powierzchni magazynowych. Ponadto, spółka zamierza dokonać zbycia składników majątku, których sprzedaż nie będzie miała negatywnego wpływu na działalność operacyjną emitenta" - czytamy także.

Konieczność rozpoczęcia procesu restrukturyzacyjnego w Komputronik Biznes wynikała z pogorszenia sytuacji finansowej spółki matki, a przede wszystkim z ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego skutkującego ograniczeniem możliwości zakupowych przedsiębiorstwa, podkreśliła spółka.

"Ze względu na powiązania pomiędzy Komputronik Biznes a Komputronik, środki restrukturyzacyjne realizowane przez emitenta są jednocześnie środkami restrukturyzacyjnymi dla Komputronik Biznes. Oprócz środków restrukturyzacyjnych realizowanych na poziomie grupy kapitałowej, Komputronik Biznes podjął oraz będzie podejmować działania indywidualne na poziomie KTB" - czytamy dalej.

"Na potrzeby planów restrukturyzacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów Prawa restrukturyzacyjnego zostały sporządzone projekcje przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych oparte na dwóch scenariuszach. Na podstawie przygotowanych projekcji zostało przyjęte założenie, że KT i KTB są w stanie realizować proces sanacji, w tym regulować bieżące zobowiązania oraz podejmować działania prowadzące do poprawy wyników finansowych i generowania nadwyżkowych przepływów pieniężnych. Przyjęte projekcie zakładają również, że pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, w istotnym stopniu przyczynić się może do zwiększenia potencjału rozwojowego grupy kapitałowej, a tym samym realizacji korzystniejszego dla wierzycieli wariantu restrukturyzacji" - podano także.

Komputronik w wariancie bazowym oczekuje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. A w kolejnym pełnym roku obrotowym 2021/2022 odpowiednio: 1 278,1 mln zł i 6,8 mln zł.

Natomiast Komputronik Biznes w wariancie bazowym oczekuje 114,3 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. A w kolejnym pełnym roku obrotowym 2021/2022 odpowiednio: 153,9 mln zł i 3,1 mln zł.

"Przedstawiane dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych emitenta, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych" - zastrzegła spółka.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)