Enea miała 36,8 mln zł zysku netto, 813,41 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

ISBNews
26.11.2020 18:15
A A A

Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Enea odnotowała 36,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 385,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 394,35 mln zł wobec 597,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 813,41 mln zł wobec 985,02 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 511,86 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4 072,78 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 401 mln zł wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 126 GWh oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży o 12%, przy jednocześnie niższych przychodach z Regulacyjnych Usług Systemowych" - czytamy w raporcie.

Grupa odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego o 20 mln zł - głównie w wyniku wyższego wolumenu sprzedaży o 279 GWh, przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 14% - oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 37 mln zł w efekcie wyższych stawek w zatwierdzonej taryfie na 2020 r. oraz wyższego wolumenu o 55 GWh.

Jednocześnie odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży węgla o 13 mln zł, co wynika głównie z niższego wolumenu sprzedaży.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 62,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 891,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 453,72 mln zł w porównaniu z 11 659,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 462,13 mln zł wobec 699,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)