Rząd chce przyjąć projekt dot. przedłużenia restrukturyzacji kopalń w IV kw.

ISBNews
26.11.2020 18:15
A A A

Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w IV kw. 2020 r. projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładający przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zasadniczym celem projektu jest zmiana przepisów polegająca na wydłużeniu okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużeniu terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń.

Projektowane zmiany zakładają:

- przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

- przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

- zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

- uwzględnienie w limicie środków możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom lub byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

Projekt nowelizacji zakłada, że w sytuacji, kiedy likwidację kopalni, zakładu górniczego lub jego części rozpoczęto w okresie między 1 stycznia 2019 r. a dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz po 31 grudnia 2023 r., przedsiębiorstwo górnicze będzie finansować proces likwidacji  z funduszu likwidacji zakładu górniczego.

Planowane jest także doprecyzowanie, że wypłata odpraw dla pracowników (przechodzących w latach 2015-2018 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A) możliwa jest tylko raz. W projektowanej nowelizacji oprócz wprowadzenia możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku. W Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ma zostać zagwarantowana do 31 grudnia 2023 r. kwota 1 mld zł na pokrycie wydatków z tytułu odpraw.

"Projektodawca założył, że skala restrukturyzacji powinna być większa niż poprzednio (zupełnie inna sytuacja na rynku węgla i energii), a nie będzie możliwe zrealizowanie zakładanego poziomu restrukturyzacji bez odejść większej liczby pracowników zatrudnionych zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią" – podano w uzasadnieniu.

Zasady ustalania wysokości odprawy nie ulegają zmianie.

Projekt zakłada też  przedłużenie terminów uzyskania uprawnień emerytalnych przez osoby korzystające z urlopów - do 1 stycznia 2028 r. dla osób korzystających z urlopu górniczego oraz do 1 stycznia 2027 r. dla osób korzystających z urlopów dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla. Ma dotyczyć  wyłącznie pracowników, którzy w ramach procesu restrukturyzacji przejdą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, ale przed 1 stycznia 2024 r.

Przedłużenie okresu stosowania rozwiązań zawartych w ustawie spowodowało też zwiększenie wysokości limitu środków na restrukturyzację do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).

Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie wynosiła 7 mld zł i obejmowała finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

(ISBnews)