Serinus przeprowadzi ofertę akcji o wartości ok. 20 mln USD w ramach ABB

ISBNews
26.11.2020 18:25
A A A

Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Serinus Energy przeprowadzi ofertę plasowania akcji o wartości ok. 20 mln USD w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) po cenie 2 GBP za sztukę, podała spółka. Wpływy z oferty zostaną przeznaczone na poczet planowanego umorzenia zadłużenia zamiennego wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji.

"Wpływy netto zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOR kwoty 16,5 mln USD w ramach propozycji oraz na sfinansowanie instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, EBOR warunkowo zgodził się umorzyć kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia "Deed of Release".

"W zamian spółka zapłaci EBOR 16,5 mln USD niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, a EBOR obejmie nieodpłatnie akcje zwykłe stanowiące 9,9% przewidywanego wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie dopuszczenia do obrotu. EBOR otrzyma dostęp do określonych informacji oraz inne prawa oraz zobowiązał się nie zbywać akcji przez 12 miesięcy od daty dopuszczenia do obrotu. Na 30 września 2020 r. zobowiązanie spółki wobec EBOR wynosiło 32,5 mln USD - kwota główna w wysokości 20 mln USD oraz naliczone odsetki w wysokości 12,5 mln USD" - czytamy dalej.

Spółka jednocześnie zastrzegła, że propozycje są uzależnione m.in. od podjęcia uchwały przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

"Jutro do akcjonariuszy zostanie rozesłane memorandum zawierające zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki o godz. 10.00 dnia 15 grudnia 2020 r., na którym zostanie przedstawiona propozycja uchwały" - czytamy także.

Zadłużenie spółki wobec EBOR powstało w 2013 r. i zostało zaciągnięte w formie dwóch umów kredytowych.

"Na początku 2020 r. wraz z nastaniem pandemii COVID-19 stało się jasne, że spółka nie będzie w stanie obsługiwać spłaty zadłużenia i członkowie rady dyrektorów uznali, że struktura kapitałowa przedsiębiorstwa stała się nieodpowiednia dla wszystkich interesariuszy. Po kilku miesiącach rozmów członkowie rady dyrektorów osiągnęli porozumienie z EBOR w sprawie umorzenia kredytu, w rezultacie czego spółka zostanie oddłużona, a środki pieniężne z działalności operacyjnej będą mogły zostać zainwestowane w rozwój przedsiębiorstwa.Warunki umorzenia Kredytu" - podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)