Polnord miał 0,2 mln zł straty netto, 2,73 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

ISBNews
01.12.2020 09:10
A A A

Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Polnord odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,73 mln zł wobec 10,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,83 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 24,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 75,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 184,06 mln zł w porównaniu z 119,31 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 184,06 mln zł. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 174,96 mln zł. Przychody z tytułu sprzedaży towarów wyniosły 1,65 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 505 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A., w tym największy udział miała inwestycja Studio Morena - przekazanych 358 lokali. Analizując poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniku brutto ze sprzedaży należy mieć na uwadze, że wartości tam wskazane nie obejmują wyników z działalności deweloperskiej realizowanej w spółkach współkontrolowanych przez Grupę Polnord. Efekty działalności tych podmiotów uwzględniane są w pozycji 'Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności', poniżej pozycji 'zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej'. Udział Grupy Kapitałowej Polnord w zysku w Stacjach Kazimierz wyniósł 2,99 mln zł, natomiast w wyniku rozpoznania odpisów aktualizujących grunty w Spółce Fadesa rozpoznano stratę w kwocie 8,78 mln zł" - czytamy w raporcie.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 20,0 mln zł i były niższe o 8,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Pozostałe przychody operacyjne w opisywanym okresie wyniosły 8 mln zł, z czego kwota 2,9 mln zł to odwrócenie odpisu na nieruchomości przy ul. Karuzela. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w omawianym okresie 44 mln zł. Na wartość wpływa głównie ujęcie odpisów aktualizujących wartości zapasów (grunty znajdujące się na zapasach). Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych związana jest z dokonanym przez spółkę przeglądem/analizą nieruchomości posiadanych przez spółkę. Przychody finansowe w opisywanym okresie wyniosły 3,7 mln zł, natomiast koszty finansowe wyniosły 10,2 mln zł, podano także.

"Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku i do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania, zarząd z sukcesem przeprowadził działania poprawiające krótkoterminową płynność spółki i istotnie obniżając jej zadłużenie poprzez spłatę obligacji w łącznej kwocie 80,7 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 30,0 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 34,65 mln zł wobec 57,03 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)