Zobowiązania Brastera z tytułu niewykupionych obligacji wynoszą 9,94 mln zł

ISBNews
01.12.2020 09:20
A A A

Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Braster w restrukturyzacji z uwagi na brak środków finansowych nie dokonał wypłaty odsetek ani wykupu 103 502 obligacji serii A, których termin wykupu przypadał na 29 listopada 2020 roku, podała spółka. Zobowiązania spółki z tytułu niewykupionych obligacji wraz z odsetkami wynoszą 9,94 mln zł.

"Obligacje na okaziciela serii A w liczbie 105 000 obligacji o łącznej pierwotnej wartości nominalnej 10,5 mln zł zostały wyemitowane na podstawie uchwał zarządu emitenta z dnia 14 i 16 listopada 2016 roku w sprawie emisji oraz przydziału obligacji [...]. Uwzględniając dokonane okresowe amortyzacje wartości nominalnej obligacji oraz uzgodnioną konwersję części (1 498 szt.) obligacji na akcje serii O po cenie emisyjnej 0,8 gr za akcję, na dzień publikacji niniejszego raportu do wykupu pozostaje 103 502 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 9,31 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka przypomina, iż nie reguluje zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii A w zakresie wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji, począwszy od zobowiązań przypadających na dzień 1 marca 2020 r. W stosunku do spółki toczy się przyspieszone postępowanie układowe otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Układem z mocy prawa objęte są wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A w zakresie niezabezpieczonym na mieniu dłużnika lub zabezpieczonym w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, tj. wierzytelności w wysokości 2,37 mln zł.

"Ponadto, o ile wierzyciele wyrażą zgodę, układem mogą zostać objęte również pozostałe wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A w wysokości 7,57 mln zł, tj. wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. W dniu 19 października 2020 roku spółka w ramach przyspieszonego postępowania układowego złożyła propozycje układowe uwzględniające m.in. ww. wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A (Grupa II)" - podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)