Akcjonariusze Neuki zdecydowali o skupie do 100 tys. akcji za maks. 90 mln zł

ISBNews
03.03.2021 09:30
A A A

Warszawa, 03.03.2021 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Neuka zmieniło wcześniejsze uchwały ws. programu skupu akcji własnych tak, że obecnie zarząd jest upoważniony do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku nie więcej niż 100 tys. sztuk akcji własnych za kwotę do 90 mln zł. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki.

W zmienionej uchwale z maja 2020 r. było to 200 tys. sztuk za maks. 90 mln zł (maks. 450 zł za sztukę).

Ponadto NWZ zdecydowało, że podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 284 250 zł w drodze emisji nie więcej niż 284 250 akcji zwykłych na okaziciela serii N  o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Akcje serii N będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez spółkę w celu stworzenia
podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)