Getin Noble Bank miał 559,39 mln zł straty netto, 49,93 mld zł aktywów w 2020 r.

ISBNews
19.03.2021 08:35
A A A

Warszawa, 19.03.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 559,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 591,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Wynik netto grupy Getin Noble Bank w 2020 roku wyniósł -559,4 mln zł i był pod wpływem istotnych jednorazowych obciążeń związanych z sytuacją pandemiczną, jak i portfelem kredytów walutowych. Bank utworzył w ub.r. rezerwę w wysokości 122 mln zł związaną z pandemią COVID-19 oraz 121 mln zł dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne kredytów walutowych. Wynik IV kwartału bez uwzględnienia wpływu zdarzeń jednorazowych obciążających wynik finansowy wyniósł -23,1 mln zł, co oznacza znaczącą poprawę względem poprzedniego kwartału. Na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 157%. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wynosił 8,6%, a współczynniki CET1/T1 7,4%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek w ub.r. wyniósł 1 037,5 mln zł wobec 949,79 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 61,42 mln zł wobec 77 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

"Rozpoczęty w roku ubiegłym kompleksowy projekt zmian w banku przyniósł już w roku 2020 wymierne efekty biznesowe. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz rekordowo niskich stóp procentowych bank odnotował roczny wzrost podstawowych przychodów na poziomie 7% przy jednoczesnym istotnym 12% spadku kosztów działania (bez składek na BFG)" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. podstawowe przychody banku osiągnęły poziom 1,1 mld zł i były o 7% wyższe w ujęciu rocznym. Istotnym czynnikiem wzrostu była poprawa wyniku odsetkowego o 9,2% r/r, osiągnięta dzięki głębokiej redukcji kosztu finansowania. W tym samym okresie bank skutecznie obniżył koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) o ponad 100 mln zł. Był to efekt m.in. optymalizacji poziomu zatrudnienia oraz dostosowania sieci oddziałów do obecnych warunków rynkowych, wskazał bank.

"Ostatnie kwartały to okres dalszej intensyfikacji działań, których celem jest trwała poprawa rentowności przy jednoczesnym minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19. Dokonaliśmy znaczącej redukcji kosztów, zarówno operacyjnych, jak i finansowania. Przeprowadziliśmy również duże transakcje sprzedaży portfeli kredytów niepracujących, co miało pozytywny wpływ na wynik banku oraz strukturę portfela kredytowego" - skomentował prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

"Ograniczenia związane z pandemią to oczywiste wyzwanie operacyjne. Udało nam się utrzymać wysoki poziom obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z bankiem, co jest naszym priorytetem. Duży nacisk położymy na intensywny rozwój bankowości elektronicznej. Naszym celem jest dalszy wzrost akwizycji i aktywności klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych" - dodał.

W IV kwartale 2020 roku bank zainicjował proces sprzedaży znaczących portfeli kredytów niepracujących, który do tej pory objął portfele o wartości łącznego zadłużenia 1,1 mld zł. Zrealizowane transakcje miały pozytywny wpływ na wynik finansowy banku i przyczyniły się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych m.in. na portfelu kredytów detalicznych i hipotecznych. Działania te są ważnym elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego, wskazano także w materiale.

"Na koniec grudnia 2020 roku wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 2,2 mld CHF, co oznacza spadek o 7% w ujęciu rocznym. W związku z wysoką aprecjacją walut w 2020 roku, w tym franka szwajcarskiego, kredyty walutowe stanowiły 27% całości portfela kredytowego banku. Do końca 2020 roku zapadło łącznie 141 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów hipotecznych, z czego w 73% przypadków były one korzystne dla banku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 567,44 mln zł wobec 640,84 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)