Kogeneracja miała 123,94 mln zł zysku netto, 157,09 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
23.03.2021 08:30
A A A

Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała 123,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 82,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 157,09 mln zł wobec 104,01 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2020 r. grupa kapitałowa Kogeneracja wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 126 mln zł, który był wyższy od wyniku osiągniętego w 2019 r. o 42 mln zł. Istotny wpływ na wynik grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w wyniku wzrostu cen oraz spadek kosztów z tytułu rekompensat KDT o kwotę 37 mln zł w jednostce zależnej. Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych grupy miał znaczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, którego efektem było utworzenie rezerwy na zakup CO2 w kwocie wyższej o 99 mln zł w porównaniu z 2019 r. Pozytywny wpływ na wynik grupy miało zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż uprawnień CO2 z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego" - napisał prezes Andrzej Jedut w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 183,44 mln zł w 2020 r. wobec 1 092,49 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku grupa kapitałowa odnotowała całkowite dochody w wysokości 126 675 tys. zł i były one wyższe o 41 532 tys. zł w porównaniu do 2019 roku (83 143 tys. zł).

- 37 061 tys. zł przychody z tytułu rekompensat KDT odnotowane przez spółkę zależną EC Zielona Góra S.A. w 2020 r. wyniosły 29 824 tys. zł w porównaniu do wartości ujemnej w kwocie 7 237 tys. zł w 2019 r.

- 50 436 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży w jednostce dominującej oraz wzrostu cen sprzedaży ciepła w grupie

- 97 303 tys. zł wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 otrzymanych z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego

- 17 883 tys. zł wzrost przychodów z odsprzedaży energii elektrycznej

- 162 250 tys. zł wzrost kosztu własnego sprzedaży, w tym wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 99 454 tys. zł, wzrost amortyzacji o 18 303 tys. zł oraz wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 2 087 tys. zł a także wzrost kosztów z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej o 42 657 tys. zł w pozycji wartość sprzedanych towarów i materiałów

- 10 317 tys. zł wzrost kosztów ogólnego zarządu z tytułu wzrostu kosztów amortyzacji oraz kosztów usług" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 26,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)