Columbus Energy ma umowę o współpracy ws. projektów na łącznie ok. 2 800 MW

ISBNews
12.04.2021 08:30
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł z polskim partnerem umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2 800 MW, podała spółka.

"Umowa dotyczy współpracy stron w zakresie 3 grup projektów farm fotowoltaicznych na różnym stadium zaawansowania:
- grupa I obejmująca projekty realizowane przez partnera, w odniesieniu do których zostały wydane warunki przyłączenia lub złożone zostały opłacone wnioski o ich wydanie (dalej: koszyk A),
- grupa II obejmująca projekty będące na różnym etapie rozwoju, stanowiące w 100% własność partnera (dalej: koszyk B),
- grupa III obejmująca projekty stanowiące projekty na różnym etapie rozwoju, realizowane przez partnera we współpracy z innymi podmiotami (dalej: koszyk C)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, dla projektów z koszyków A i B Columbus odpowiedzialny będzie w zależności od stopnia zaawansowania danego projektu za weryfikację projektów i wsparcie merytoryczne w ich realizacji, przeprowadzenie badania prawnego, finansowe i technicznego dokumentacji danego projektu oraz sfinansowania opłaty za przyłączenie projektu do sieci elektroenergetycznej. Z kolei partner odpowiedzialny będzie w zależności od stopnia zaawansowania projektu za zakładanie spółek celowych powołanych do realizacji projektów, pozyskiwanie praw do nieruchomości, pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją pojektu oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania dla projektu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę.

W przypadku chęci zakupu przez Columbus danego projektu, Columbus udzieli partnerowi pożyczki w celu sfinansowania opłaty za przyłączenie projektu do sieci elektroenergetycznej - w przypadku, gdy warunki pożyczki będą odbiegały od warunków wskazanych w umowie (w każdym wypadku uznanych za rynkowe), partner może sfinansować opłatę środkami pochodzącymi z innych źródeł, podano także.

Columbus posiada wyłączność na projekty z koszyka A i koszyka B od momentu zawarcia umowy, do momentu spełnienia warunków, które sprowadzają się do braku zainteresowania przez Columbus danym projektem. Ceny zakupów projektów z Koszyków A i B ustalone zostały na zasadach rynkowych.

Z kolei w odniesieniu do projektów z koszyka C, partner dołoży starań aby w porozumieniu i we współpracy z podmiotami, z którymi współrealizuje projekty z koszyka C, przedstawić Columbus w okresie obowiązywania umowy na zasadzie pierwszeństwa, oferty nabycia praw do projektów z koszyka C. Partner w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy złoży Columbus oświadczenie wskazujące, które projekty z koszyka C współrealizowane przez partnera z innymi podmiotami będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi projektów z koszyka B, w tym dotyczącymi wyłączności Columbus, czytamy dalej.

Umowa obowiązuje przez okres trzech lat od jej zawarcia. Po upływie okresu obowiązywania umowy strony w dobrej wierze przystąpią do renegocjacji warunków dotyczących dalszej współpracy stron.

W osobnym komunikacie Columbus podał, że w ramach powyższej współpracy zawarł umowy, na podstawie których nabył prawa do 7 projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW, posiadających pozwolenia na budowę.

W kolejnym komunikacie Columbus poinformował, że zawarł umowy, na podstawie których nabył 100% udziałów w 5 spółkach kapitałowych, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 38 MW. Projekty te także posiadają pozwolenia na budowę.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)