Glapiński: Gospodarka powinna częściej finansować się na rynku kapitałowym

ISBNews
14.04.2021 09:45
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - W środowisku niskich stóp procentowych dla gospodarki korzystne może być przechodzenie od głównie bankowych do bardziej zorientowanych na rynek kapitałowy źródeł finansowania, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Według niego, ważna będzie rola GPW, natomiast dla banków rozwój gospodarki przez rynki kapitałowe to szansa na rozwijanie usług inwestycyjnych jako uzupełnienia działalności kredytowej. 

"W warunkach prawdopodobnie trwale już niskich stóp procentowych, rynek kapitałowy może być nie tylko alternatywą wobec sektora bankowego, ale także dla sektora bankowego - banki powinny rozwijać usługi inwestycyjne" - powiedział Glapiński podczas konferencji  '21. Banking Forum i 17. Insurance Forum'

Według prezesa NBP, w gospodarce światowej następuje istotny wzrost wynagrodzenia za ryzyko i utrzymywania aktywów produkcyjnych i dlatego można oczekiwać, że powinien nastąpić dynamiczny wzrost znaczenia rynku kapitałowego.

"Zarówno banki, jak i zakłady ubezpieczeń nie muszą wcale na tym tracić, o ile zrozumieją powagę czekających nas zmian i szybko się do nich zaadaptują. W jaki sposób? Budując siłę rynku kapitałowego, a nie postrzegając go jako konkurencję. Rozwijając rynek kapitałowy poprzez wzrost znaczenia bankowości inwestycyjnej oraz ubezpieczeń finansowych" - wskazał Glapiński.

Według niego, finansowanie biznesu na rynku kapitałowym powinno być uzupełnieniem działalności kredytowej banków.

"Co więcej, sprzyjałoby ono bardziej innowacyjnym projektom ze względu na zrozumiałą skądinąd awersję banków do ryzyka. Rynek kapitałowy umożliwia w większej skali finansowanie nowych projektów biznesowych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych startupów, które, jeśli odniosą sukces, mogą przyczynić się do wspierania rozwoju gospodarczego, są jednak permanentnie wykluczone z finansowania bankowego" - powiedział Glapiński.

"Z tych powodów przechodzenie od głównie bankowych do bardziej zorientowanych na rynek kapitałowy źródeł finansowania może okazać się dla gospodarki bardzo korzystne. Wspierałoby to działania innowacyjne, podnosząc potencjał długoterminowego wzrostu gospodarki, ale także przyczyniałoby się do zmniejszenia inercji w cyklu koniunkturalnym i wzmacniałoby stabilność systemu finansowego. Rynki akcji i obligacji zapewniają bowiem także skuteczniejszy mechanizm podziału ryzyka, gdyż ewentualne straty ponoszą inwestorzy, a nie banki, które dla ochrony bezpieczeństwa depozytów muszą być potem ratowane przez ogół podatników" - dodał.

Wskazał też, że rynki kapitałowe są mniej procykliczne niż banki, co zapewnia bardziej stabilny cykl koniunkturalny, bo ogranicza skalę budowania ryzyka systemowego w okresie boomu i załamania akcji kredytowej, czyli wystąpienia zjawiska credit crunch w okresie recesji.

"Rynek usług finansowych w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest nadal silnie zdominowany przez banki, mimo że rynek kapitałowy również znacznie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wydaje się, że taki organiczny wzrost – utrudniony przez liczne bariery – nie wystarczy. Nie wystarczy, aby skłonić do transformacji w kierunku osiągania kolejnych etapów rozwoju. Przyspieszenie rozwoju rynków kapitałowych wymagałoby m.in. interwencji publicznej mającej na celu wyeliminowanie szczególnie barier regulacyjnych" - stwierdził także szef banku centralnego.

Według niego, "GPW powinna stać się źródłem kapitału i finansowania dla możliwie szerokiej grupy przedsiębiorstw".

Podkreślił, że wymaga to oczywiście stosowania proporcjonalnych wymogów regulacyjnych.

Glapiński postuluje także unikanie nadmiarowych wymogów ponad to, co określone w prawie unijnym. Zaleca też uproszczenie, zautomatyzowanie i zunifikowanie obowiązków sprawozdawczych, aby unikać wielokrotnego przekazywania podobnych zestawów danych w różnych formatach dla różnych odbiorców.

(ISBnews)