KE chce pozyskać maks. 800 mld euro do 2026 r. na finansowanie odbudowy

ISBNews
14.04.2021 13:20
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących na zasilenie tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU, poinformowała Komisja.

"NextGenerationEU to przełom dla europejskich rynków kapitałowych. Przedstawiamy dziś mechanizm, który będzie zasilał NextGenerationEU. Strategia finansowania umożliwi zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU, tak abyśmy dysponowali wszystkimi niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi odbudowę społeczną i gospodarczą oraz wspieranie naszego ekologicznego, cyfrowego i odpornego wzrostu gospodarczego. […] Kiedy tylko Komisja będzie miała prawną możliwość zaciągnięcia pożyczek, będziemy gotowi" - powiedział komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn, cytowany w komunikacie.

Podstawowe unijne narzędzie reagowania na pandemię COVID-19 - NextGenerationEU - będzie finansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych. Do końca 2026 r. KE chce pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro.

Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie, co sprawi, że UE stanie się jednym z największych emitentów długu w euro. Wszystkie pożyczki zostaną spłacone do 2058 r., podano także.

Chociaż Komisja zaciągała wcześniej pożyczki - w celu wsparcia państw członkowskich UE i państw trzecich - wielkość, częstotliwość i złożoność pożyczek NextGenerationEU wymagały zasadniczej zmiany podejścia do rynków kapitałowych, podkreśliła Komisja.

Przedstawiona przez KE strategia zdywersyfikowanego finansowania Komisji obejmie:

  • roczne decyzje w sprawie wolumenu pożyczek i publikowane co 6 miesięcy komunikaty na temat kluczowych parametrów planu finansowania, aby zapewnić inwestorom i innym zainteresowanym stronom przejrzystość i przewidywalność;
  • ustrukturyzowane i przejrzyste relacje z bankami wspierającymi program emisji (za pośrednictwem sieci głównych dealerów papierów wartościowych, tzw. primary dealers);
  • wiele instrumentów finansowania (obligacje średnio- i długoterminowe, z których część zostanie wyemitowana jako zielone obligacje NextGenerationEU, oraz krótkoterminowe papiery dłużne UE) w celu utrzymania elastyczności pod względem dostępu do rynku oraz zarządzania potrzebami w zakresie płynności i profilem zapadalności;
  • sprzedaż zarówno w drodze aukcji, jak i przez konsorcja emisyjne w celu zapewnienia oszczędnego kosztowo dostępu do niezbędnych środków finansowych na korzystnych warunkach.

Ze swojej strony Komisja będzie nadal koordynowała działania z innymi emitentami, w tym z państwami członkowskimi UE i podmiotami ponadnarodowymi.

Według założeń Komisji, strategia zdywersyfikowanego finansowania ma pomóc osiągnąć dwa główne cele: zaspokojenie dużych potrzeb finansowych NextGenerationEU i uzyskanie pożądanych niskich kosztów i niskiego ryzyka realizacji w interesie wszystkich państw członkowskich i ich obywateli.

"Wykorzystując szeroki zakres terminów zapadalności i typów instrumentów oraz zwiększając przewidywalność operacji finansowania, Komisja zapewni większą zdolność absorpcyjną rynku. Możliwość sprzedaży długu na aukcji sprawi, że operacje finansowania będą jeszcze skuteczniejsze. Pomoże to zaspokoić duże potrzeby w zakresie finansowania. Umożliwiając elastyczność w podejmowaniu decyzji o tym, kiedy przeprowadzać operacje finansowania oraz jakie techniki lub instrumenty finansowania należy stosować, Komisja uzyska pożądane niskie koszty i niskie ryzyko realizacji w interesie wszystkich państw członkowskich" – czytamy także.

Komisja podejmie szereg kroków w celu wdrożenia strategii zdywersyfikowanego finansowania. Oto przykłady takich działań:

  • Utworzenie sieci głównych dealerów: Zgodnie z praktykami porównywalnych emitentów Komisja utworzy sieć głównych dealerów w celu ułatwienia skutecznej realizacji aukcji i transakcji konsorcjalnych, wsparcia płynności na rynkach wtórnych oraz zapewnienia plasowania naszego długu u jak najszerszej bazy inwestorów. Formularz zgłoszeniowy i ogólne warunki uczestnictwa zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej.
  • Publikacja pierwszej rocznej decyzji w sprawie pożyczek (i towarzyszącej jej decyzji w sprawie finansowania) oraz pierwszego planu finansowania NextGenerationEU: Aby zapewnić przejrzystą komunikację z rynkami, Komisja przyjmie pierwszą roczną decyzję w sprawie pożyczek i opublikuje informacje związane z pierwszym planem finansowania przed rozpoczęciem zaciągania pożyczek w ramach NextGenerationEU, planowanym na lato bieżącego roku (w zależności od zatwierdzenia decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie, co uprawni Komisję do zaciągania pożyczek na rzecz NextGenerationEU). Operacje zaciągania pożyczek mogą rozpocząć się niezwłocznie po wejściu w życie decyzji w sprawie zasobów własnych. Plany finansowania będą następnie aktualizowane co pół roku.

NextGenerationEU jest podstawowym unijnym narzędziem reagowania na kryzys związany z COVID-19. Celem instrumentu jest wsparcie odbudowy gospodarczej i działanie na rzecz bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości. UE utworzyła ten instrument w ramach pakietu stymulacyjnego o wartości ponad 2 bln euro (w cenach bieżących), względnie 1,8 bln euro (w cenach z 2018 r.), obejmującego również długoterminowy budżet na lata 2021–2027.

Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oferujący dotacje i pożyczki w celu wspierania reform i inwestycji w państwach członkowskich UE, o łącznej wartości 723,8 mld euro w cenach bieżących.

NextGenerationEU wzmocni też kilka programów UE. Aby sfinansować NextGenerationEU, UE będzie zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych. Pożyczki mają zostać spłacone do 2058 r.

Pozwoli to uniknąć natychmiastowej presji na finanse krajowe państw członkowskich i umożliwi państwom członkowskim skoncentrowanie wysiłków na odbudowie gospodarki. Aby pomóc w spłacie zaciągniętych pożyczek, UE rozważy wprowadzenie do budżetu UE nowych zasobów własnych (lub źródeł dochodów) oprócz już istniejących, podano także

(ISBnews)